Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
II SA/Ke 1041/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ł. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 października 2005 r., doręczonym J.Ł. dnia 9 grudnia 2005 r., (poprzez doręczenie zastępcze w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), skarżący zobowiązany został do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. pod rygorem jej odrzucenia.

Ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 grudnia 2005 r., wpis nie został uiszczony, należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).