Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 października 2005 r.
II SA/Ke 1029/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 24 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia postanawia umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) R. G. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia(...). nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia.

Zgodnie z treścią art. 54 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została zmieniona nową decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sposób uwzględniający (w całości) skargę wniesioną do sądu.

Wobec powyższego postępowanie sądowe mające na celu kontrolę zgodności z prawem zaskarżonej decyzji stało się bezprzedmiotowe, co powoduje konieczność umorzenia postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.