Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
II SA/Ke 1026/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.N. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę S.N.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie choroby zawodowej została doręczona S.N. w dniu (...). wraz z pouczeniem o przysługującym mu prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Termin do złożenia skargi upływał w dniu 9 czerwca 2005 r.

S.N. nadał w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą skargę na wyżej wymienioną decyzję w dniu 25 lipca 2005 r. (data stempla pocztowego), a więc 46 dni po upływie ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę wniesioną o upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.