Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894682

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 marca 2011 r.
II SA/Ke 10/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sędziowie NSA: Teresa Kobylecka (spr.), Anna Żak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi J. W. i M. T. na postanowienie Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.