Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879180

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
II SA/Go 96/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sędziowie WSA: Aleksandra Wieczorek, Grażyna Staniszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.