Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639329

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 marca 2019 r.
II SA/Go 896/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Burmistrza Miasta rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń Burmistrza Miasta: - aktu zatwierdzenia wyników konkursu z dnia (...) czerwca 2018 r. na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej, - zarządzenia z dnia (...) r., nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej postanawia:

1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści sentencji postanowienia z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 896/18 w ten sposób, że w wierszu dziesiątym w miejsce błędnie wpisanej daty i numeru zaskarżonego aktu "z dnia (...) r., nr (...)" wpisać prawidłowo "z dnia (...) r., nr (...)",

2. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści uzasadnienia postanowienia z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 896/18 w ten sposób, że w wierszu piątym i szóstym w miejsce błędnie wpisanej daty i numeru zaskarżonego aktu "z dnia (...) r., nr (...)" wpisać prawidłowo "z dnia (...) r., nr (...)".

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) października 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń Burmistrza Miasta:

- aktu zatwierdzenia wyników konkursu z dnia (...) czerwca 2018 r. na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej,

- zarządzenia z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej zwanej p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W myśl zaś art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Mając na uwadze treść cytowanego przepisu oraz treść skargi i pisma procesowego strony skarżącej z dnia (...) marca 2019 r., Sąd uznał, iż w treści sentencji wydanego w dniu 21 marca 2019 r. postanowienia popełniono oczywistą omyłkę pisarską poprzez błędne wpisanie daty i numeru zaskarżonego aktu "z dnia (...) maja 2018 r., nr (...)" wpisać prawidłowo "z dnia (...) października 2018 r., nr (...)".

Wobec powyższego, mając na uwadze treść art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.