Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 812/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie skarżący odebrał osobiście w dniu 10 listopada 2018 r. i pozostawił bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z tym, zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej jako: "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi.

Skoro wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 10 listopada 2018 r., zatem należało uznać, iż termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w stosunku do skarżącego z dniem 19 listopada 2018 r.

W tym stanie rzeczy niewątpliwie skarga J.K. jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych jest terminem ustawowym, co oznacza, że nie może być skracany ani przedłużany. W sytuacji, gdy strona nie uzupełni w tym terminie braków formalnych skargi, Sąd zobowiązany jest do odrzucenia skargi (wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 29/06, POP 2007/5/69).

W świetle powyższego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.