Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3057634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 września 2020 r.
II SA/Go 808/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zgłoszenie przez przewoźnika danych niezgodnych ze stanem faktycznym postanawia zwrócić z urzędu stronie skarżącej - U. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. kwotę 400 zł (czterysta złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 listopada 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga U. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2019 r. w sprawie kary pieniężnej za zgłoszenie przez przewoźnika danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W dniu 17 grudnia 2019 r. strona skarżąca uiściła na rachunek bankowy tutejszego Sądu wpis sądowy od skargi w kwocie 400 zł.

Postanowieniem z dnia (...) marca 2020 r. Sąd odrzucił skargę strony skarżącej z uwagi na nieusunięcie braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - zwanej dalej jako p.p.s.a., wpis sądowy jest opłatą sądową, pobieraną przy wszczęciu postępowaniu.

Sąd z urzędu zwraca stronie uiszczony wpis jedynie w sytuacjach przewidzianych przepisem art. 232 p.p.s.a. Zgodnie z § 1 pkt 1 wskazanego przepisu Sąd z urzędu zwraca cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie skarga strony skarżącej została odrzucona, a zatem zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.