II SA/Go 79/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2956716

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Go 79/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J sp. z o.o., M.K.-S., W.P.-B. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i przekazania dotacji za rok 2019 postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. każdemu ze skarżących: J sp. z o.o., M.K.-S., W.P.-B., kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2020 r. J sp. z o.o. - jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne "N", M.K.-S. - jako organ prowadzący Przedszkole Dwujęzyczne "L", oraz W.P.-B. - jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne "Ś", reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i przekazania dotacji za rok 2019 dla przedszkoli. Domagając się stwierdzenia bezskuteczności zaskarżonej czynności, zarzucili jej naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

- art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (aktualnie Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.; dalej jako u.f.z.o.), przez jego błędne zastosowanie i wypłacenie skarżącym za rok 2019 dotacji w nieprawidłowej i zaniżonej wysokości na skutek błędnego przyjęcia, że należna organom prowadzącym przedszkola niepubliczne roczna podstawowa kwota dotacji wynosi 7571,72 zł, podczas gdy prawidłowo ustalona roczna podstawowa kwota dotacji, po uwzględnieniu wszystkich wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto powinna wynieść co najmniej 8088.26 zł (75% z kwoty 10784,35 zł),

- art. 9 w zw. z art. 12 ust. 1 u.f.z.o., przez nieprawidłowe ustalenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, na skutek błędnego ustalenia kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Miasto przedszkoli, podczas gdy powyżej przywołane przepisy wskazują jaka powinna być podstawa ustalenia dotacji, a zwłaszcza jakie wydatki bieżące należy uwzględnić przy obliczaniu dotacji oraz jaką statystyczną liczbę uczniów należy uwzględnić.

Dodatkowo skarżący zarzucili organowi naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na ustalenie należnej skarżącym dotacji, tj. art. 7 i art. 8 k.p.a., przez wypłacenie dotacji za rok 2019 w nieprawidłowej, zaniżonej, niezgodnej z treścią przepisów u.f.z.o. wysokości.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o jej oddalenie i wskazał, że w sprawie nie doszło do naruszenia obowiązujących przepisów, a kwota dotacji została wypłacona w prawidłowej wysokości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Spór w sprawie dotyczy kwoty dotacji należnej organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w 2019 r. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach wskazanych w tym przepisie ustaw.

Przepis szczególny, którym jest art. 47 u.f.z.o. stanowi wprost, że czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Z kolei zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że Prezydent Miasta pismem z dnia (...) października 2019 r., nr (...) ustalił (zaktualizował) wysokość dotacji dla przedszkoli przysługujących skarżącym na rok 2019. W piśmie tym organ, odwołując się do wskazanej tam uchwały Rady Miasta, podał zasady naliczania i przekazywania tej dotacji. Pismo to, w ocenie sądu stanowiło czynność mającą na celu "ustalenie wysokości i przekazanie dotacji", o której mowa w art. 47 u.f.z.o., podlegającą zaskarżeniu na podstawie w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Pismo to zostało doręczone skarżącym: J sp. z o.o. dnia 7 listopada 2019 r., M.K.-S. dnia 8 listopada 2019 r., W.P.-B. dnia 13 listopada 2019 r. Doręczenie tego pisma zapoczątkowało bieg terminu do wniesienia skargi w sprawie. Skarga (wspólna) została wniesiona dopiero 14 stycznia 2020 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), gdy tymczasem skarżący powinni złożyć skargę do sądu administracyjnego, stosownie do art. 53 § 2 p.p.s.a., w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma z dnia (...) października 2019 r.

Czynności sformalizowanej i skonkretyzowanej pismem z dnia (...) października 2019 r., nie należy, jak czyni się w to w skardze, utożsamiać z wypłatą dotacji, bowiem wypłata kwoty dotacji jest czynnością wtórną w stosunku do jej ustalenia. Ustalenie kwoty dotacji następuje wcześniej, przed jej wypłatą. Nie można więc, jak podkreśla się w orzecznictwie, utożsamiać ustalenia kwoty dotacji z jej faktycznym przekazaniem (por. postanowienie NSA z dnia 14 czerwca 2019 r., I GZ 180/19, CBOSA). Z tych względów skarga jako złożona po terminie wynikającym z art. 53 § 2 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Także czynność wypłaty zaniżonej kwoty dotacji (o czym mowa jest również w skardze), jako podjęta na podstawie art. 34 ust. 1 u.f.z.o. nie wchodzi w zakres któregokolwiek z przepisów wymienionych w art. 47 u.f.z.o., a więc nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. i nie podlega kognicji sądów administracyjnych (por. wyroki NSA z dnia 13 grudnia 2019 r., I GSK 2128/19 i I GSK 2129/19, z dnia 21 listopada 2019 r., I GSK 2008/19). W tym zakresie skarga była niedopuszczalna i podlegała również odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.).

O zwrocie uiszczonych wpisów sądowych od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.