Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585842

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 768/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w sprawie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry postanawia

1.

dopuścić tymczasowo do czynności w postępowaniu skarżącą Spółkę reprezentowaną przez kuratora w osobie radcy prawnego R.P.

2.

wyznaczyć termin trzech miesięcy, od dnia doręczenia kuratorowi skarżącej Spółki niniejszego postanowienia, do przedłożenia zaświadczenia sądu, z którego wynika umocowanie kuratora do reprezentowania skarżącej Spółki przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2018 r. P Sp. z o.o., reprezentowana przez kuratora (radcę prawnego), wniosła skargę na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w sprawie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry.

W uzasadnieniu skargi kurator przywołał postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia (...) lutego 2018 r., (...). Orzeczeniem tym ustanowiono skarżącej Spółce kuratora celem reprezentowania P Spółki z o.o. we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych I i II instancji. Kurator wniósł również o tymczasowe dopuszczenie do czynności procesowych i wyznaczenia terminu do złożenia wniosku o zmianę zakresu umocowania kuratora.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jednym z warunków formalnych skutecznego wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest posiadanie przez stronę tego postępowania zdolności sądowej i procesowej. Stosownie do art. 28 § 1 i art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - określanej dalej jako p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu, które mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Z art. 28 § 1 p.p.s.a. wynika, że do skutecznego przeprowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego z udziałem osoby prawnej konieczne jest, by przy każdej czynności procesowej posiadała ona zdolność procesową. Podkreślić należy, że braki w zakresie zdolności procesowej Sąd musi uwzględnić z urzędu na każdym etapie postępowania i określić ich skutek.

Kurator spółki, który wniósł skargę w jej imieniu, powołał się na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia (...) lutego 2018 r. Orzeczeniem tym ustanowiono skarżącej Spółce kuratora celem reprezentowania P Spółki z o.o. we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych I i II instancji, zgodnie z art. 42 § 1 k.c. oraz do podjęcia działań wynikających z przepisów szczególnych, w tym z art. 138d § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm. - dalej w skrócie: "O.p.").

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (aktualny tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 - dalej w skrócie: "k.c."), jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora (§ 1). Do czasu powołania albo uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 1, albo ustanowienia likwidatora kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w granicach określonych w zaświadczeniu sądu (§ 2). W świetle art. 138 § 3 O.p., jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. Zgodnie zaś z art. 138d powołanego ostatnio aktu, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych (§ 1). Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138 (§ 2). W kontekście przywołanych regulacji należy stwierdzić, że art. 138 § 3 O.p. jest jedynie podstawą prawną do wniesienia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, którego uwzględnienie przez sąd polega na ustanowieniu kuratora na podstawie art. 42 § 1 k.c. Zakres kompetencji takiego kuratora określa zmieniony z dniem 15 marca 2018 r. art. 42 § 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie określonym w zaświadczeniu przez sąd, kurator może m.in. reprezentować spółkę przez składanie i odbieranie w jej imieniu oświadczeń woli.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wyznaczony mocą wskazanego powyżej postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia (...) lutego 2018 r. kurator skarżącej nie był uprawniony do sporządzenia oraz wniesienia do sądu administracyjnego skargi na wskazany w rubrum niniejszego orzeczenia akt.

Sąd dostrzegając brak zdolności procesowej skarżącej uniemożliwiający jej działanie, a także brak upoważnienia kuratora skarżącej do sporządzenia i wniesienia w jej imieniu skargi, zwraca jednak uwagę, że niedopełnienie przez kuratora obowiązku wykazania przez niego należytego umocowania do swojego działania przy pierwszej czynności w postępowaniu (przedłożył bowiem dokument, z treści którego nie wynikało umocowanie do sporządzenia i wniesienia skargi w imieniu skarżącej spółki) należy traktować jako braki w zakresie zdolności procesowej lub w składzie właściwych organów, które mogą być uzupełnione w sposób określony w art. 31 p.p.s.a. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy odpowiedni termin. W przypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się do właściwego sądu opiekuńczego. Przepis § 2 ww. jednostki redakcyjnej stanowi, że Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności stronę niemającą zdolności sądowej lub procesowej albo osobę niemającą należytego ustawowego umocowania, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę. Z kolei § 3 art. 31 p.p.s.a. wskazuje, że jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, sąd zniesie postępowanie, w zakresie w jakim jest ono dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.

W ocenie Sądu, w realiach rozpoznawanej sprawy brak zarządu skarżącej powodujący brak zdolności procesowej, da się uzupełnić. Uwzględniając okoliczność, że dla skarżącej ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego RP możliwe jest tymczasowe dopuszczenie skarżącej reprezentowanej przez wskazanego kuratora do czynności w zawisłej przed sądem sprawie, z zastrzeżeniem, że w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia odpisu niniejszego postanowienia kuratorowi skarżącej zostanie przedłożone zaświadczenie sądu, z którego wynika umocowanie kuratora do reprezentowania skarżącej Spółki przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 31 § 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.