Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840408

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 listopada 2015 r.
II SA/Go 716/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.).

Sędziowie WSA: Grażyna Staniszewska, Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi k.p. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.