Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 709/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.T. i M.T. na czynność Komendanta Straży Miejskiej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A.T. i M.T. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na czynność Komendanta Straży Miejskiej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 października 2018 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braku formalnego skargi poprzez sprecyzowanie zaskarżonego aktu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie skarżący odebrali w dniu 17 października 2018 r. (k. 27-28 akt sprawy) i pozostawili bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza analiza, czy sprawa będąca jej przedmiotem należy do właściwości sądu administracyjnego, a także czy wniesiona skarga czyni zadość ustalonym ustawowo wymogom formalnym oraz czy została wniesiona w terminie.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - "p.p.s.a." skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)

wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)

oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3)

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Wobec braku skonkretyzowania ze strony skarżącej jakiej konkretnie czynności Komendanta Straży Miejskiej skarga dotyczy, Sąd nie może przyjąć - na podstawie zarzutów zawartych w skardze, czego ona dotyczyła.

Podkreślenia wymaga fakt, że Sąd nie może domniemywać intencji strony skarżącej, gdyż to skarżący precyzują treść skargi. Brak sprecyzowania skargi uniemożliwia nadanie jej prawidłowego biegu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W niniejszej sprawie wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi poprzez sprecyzowanie zaskarżonego aktu zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 17 października 2018 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 24 października 2018 r., a ponieważ w zakreślonym terminie nie wykonano powyższego wezwania Sądu, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.