Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2745244

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 listopada 2019 r.
II SA/Go 703/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. i H.W. na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w przedmiocie upomnienia egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2019 r. H. i H.W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w przedmiocie upomnienia egzekucyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 października 2019 r. wezwano skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia, poprzez podanie numeru PESEL każdego ze skarżących oraz złożenie skargi własnoręcznie podpisanej przez oboje skarżących. Jednocześnie wezwano skarżących do sprecyzowania przedmiotu skargi, a w szczególności czy skarżą oni wspólnie oba upomnienia z dnia (...) września 2019 r. Nr (...) i Nr (...) mimo, że upomnienie (...) skierowane było wyłącznie do H.W., a upomnienie Nr (...) wyłącznie do H.W., pod rygorem przyjęcia, iż H.W. skarży upomnienie Nr (...) z dnia (...) września 2019 r., a H.W. skarży upomnienie Nr (...) z dnia (...) września 2019 r.

Wezwania doręczono na wskazany przez skarżących adres dnia 6 listopada 2019 r. Pomimo wyznaczenia siedmiodniowego terminu na dokonanie powyższych czynności, do dnia wydania niniejszego postanowienia wezwania Sądu pozostały bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do postanowień art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te zostały sprecyzowane w art. 46 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Ponadto zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno zawierać w przypadku: gdy jest pierwszym pismem w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W sytuacji, gdy brak jest któregokolwiek z elementów pisma wymienionych w art. 46 p.p.s.a., obowiązkiem sądu, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jest wezwanie strony do uzupełnienia lub poprawienia pisma w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Takim przepisem szczególnym jest przepis art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią, sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Powyższe przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem w przypadku nieuzupełnienia przez stronę skarżącą braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, sąd zobowiązany jest do odrzucenia skargi. Dotyczy to również obowiązku wskazania numeru PESEL (por. postanowienia NSA z 25 października 2019 r., I OZ 1017/19, z 23 października 2019 r., II OZ 951/19, z 3 października 2019 r., II GZ 204/19 i z 18 września 2019 r., II GZ 174/19).

W niniejszej sprawie skarżący nie wywiązali się z obowiązku usunięcia ww. braków formalnych skargi. Jak wynika z akt sprawy wezwanie zostało doręczone w dniu 6 listopada 2019 r., a zatem siedmiodniowy termin upływał w dniu 13 listopada 2019 r., przy czym do dnia wydania niniejszego postanowienia, wymagana przez Sąd podpisana skarga przez oboje skarżących oraz ich numery PESEL, nie zostały nadesłane. Nie można w konsekwencji przyjąć, że złożona w niniejszej sprawie skarga została wniesiona z dochowaniem wskazanych ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi warunków formalnych i z tego względu winna być odrzucona.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.