II SA/Go 699/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2956403

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Go 699/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z.G. na postanowienie z dnia 13 marca 2020 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z.G. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie udzielenia informacji postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 699/19 odrzucił skargę Z.G. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie udzielenia informacji.

Postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną od powyższego postanowienia z uwagi na sporządzenie jej osobiście przez skarżącego.

Pismem z dnia (...) marca 2020 r. skarżący złożył osobiście sporządzone zażalenie na to postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.), zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio.

Zdefiniowany w powołanym przepisie przymus adwokacki nie obowiązuje, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka a także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Zażalenie może sporządzić też doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, oraz rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej.

Powyższe oznacza, iż sporządzenie takiego zażalenia osobiście przez stronę nie będącą adwokatem lub radcą prawnym stanowi brak, czyniący je niedopuszczalnym. Brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sądowych skarżący, wbrew powyższym wymogom, samodzielnie sporządził zażalenie.

Obowiązek sporządzenia zażalenia przez podmiot wymieniony w art. 194 § 4 i art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 194 § 4 i art. 197 § 2 p.p.s.a., uznał zażalenie sporządzone przez skarżącego samodzielnie za niedopuszczalne i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.