II SA/Go 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604632

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 stycznia 2019 r. II SA/Go 663/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T sp. z o.o. z siedzibą w likwidacji, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1080 zł, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2018 r., wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej wskazującego, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była do tego uprawniona w chwili dokonywania czynności - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Oba wezwania doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 21 września 2018 r.

Pismem z dnia (...) września 2018 r. prokurent samoistny Spółki T. M. złożył wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, natomiast pełnomocnik strony skarżącej pismem z dnia (...) września 2018 r. uzupełnił pozostałe braki formalne skargi.

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odmówił przyznania stronie skarżącej prawa pomocy. Po rozpoznaniu sprzeciwu Spółki postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Referendarza sądowego z dnia 13 listopada 2018 r.

Pismem sądowym z dnia 13 grudnia 2018 r. wezwano prokurenta do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1080 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia (...) grudnia 2018 r. Pomimo upływu 7-dniowego terminu, strona nie uiściła wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

Na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie postępowanie zainicjowane wnioskiem strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy zostało prawomocnie zakończone postanowieniem o odmowie jego przyznania. Z analizy akt sprawy wynika, że pomimo skutecznie doręczonego pełnomocnikowi w dniu (...) grudnia 2018 r. wezwania, do dnia dzisiejszego wpis sądowy od skargi nie został uiszczony, co uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.