Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2873027

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 października 2013 r.
II SA/Go 659/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.D. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.