Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568228

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 8 października 2018 r.
II SA/Go 570/18
Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Adam Jutrzenka-Trzebiatowski, Asesor Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2018 r. sprawy ze skargi J.K. na decyzję Burmistrza z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Przedszkola (...) z dnia (...) r.,

II.

zasądza od Burmistrza na rzecz skarżącego J.K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2018 r., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1746) J.K. zwrócił się do Przedszkola Samorządowego (...) o udostępnienie informacji dotyczącej dodatku motywacyjnego wypłaconego nauczycielom w Przedszkolu Samorządowym (...) w latach 2017 i 2018, z podaniem imienia i nazwiska oraz wysokości przyznanego dodatku wraz z uzasadnieniem.

Decyzją z dnia (...) czerwca 2018 r. Dyrektor Samorządowego Przedszkola (...) odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępnienia imion i nazwisk oraz wysokości wypłaconego dodatku motywacyjnego jakie otrzymali nauczyciele Przedszkola Samorządowego (...) w latach 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem, z uwagi na prywatność osoby fizycznej.

Decyzja wydana została na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1746) - dalej udip, art. 115 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolu zatrudnionych było 13 nauczycieli na pełnym etacie, niepełno zatrudniony - 1 nauczyciel, pracowników niepedagogicznych - 13 etatów, natomiast na dzień 30 września 2017 r. - zatrudnionych było 14 nauczycieli na pełnym etacie, niepełno zatrudniony - 1 nauczyciel, pracowników niepedagogicznych - 13 etatów. W myśl art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018. Poz. 996) przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, któremu Burmistrz powierza stanowisko. Dyrektor przedszkola posiada kompetencje, które wymienione zostały w art. 68 ww. ustawy. Dyrektor kierując przedszkolem odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych, jest również odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez Burmistrza. Dalej organ podniósł, że poza dyrektorem pozostali nauczyciele wykonują zadania wynikające z ich zakresu obowiązków, które zawarte zostały w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Nauczyciele nie wydają ani decyzji administracyjnych, ani nie posiadają swobody w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Przedszkola Samorządowego (...). Wszelkie podejmowane przez nich czynności wymagają akceptacji Dyrektora lub Rady Pedagogicznej, która zgodnie z art. 69 ustawy tworzą wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele. Sami nauczyciele nie podejmują działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną jednostki. W ocenie Dyrektora Przedszkola wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie w zakresie udostępnienia imion i nazwisk oraz wysokości wypłaconego dodatku motywacyjnego jakie otrzymali nauczyciele Przedszkola Samorządowego (...) w latach 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem, z uwagi na prywatność osoby fizycznej.

Organ przytoczył treść art. 5 ust. 2 udip oraz powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazał, że dostęp do informacji publicznej nie może zostać ograniczony z powołaniem się na ochronę prywatności w sytuacji, gdy informacja dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoby fizyczne zrezygnują z przysługującego im prawa. Organ nie może powołać się na prawo do prywatności tylko w odniesieniu do informacji o osobach niepełniących funkcji publicznych, niemających związku z pełnieniem tych funkcji lub osób, które nie zrezygnowały z przysługującego im w tym zakresie prawa ochrony. Zdaniem organu okoliczność, czy dana osoba pełni funkcję publiczną, powinna być oceniana indywidulanie (tj. ad casum) (por. wyroki I OSK 695/14 oraz I OSK 796/14, K 17/05).

Organ podniósł, że w wyniku zbadania zakresów czynności nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym (...), podejmowanych przez nich rzeczywiście działań oraz ich wpływu na działalność jednostki uznał, że nie wiążą się one z wydawaniem (przygotowaniem) decyzji dotyczących innych podmiotów oraz podejmowaniem innych działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną jednostek. Wszelkie działania związane z pełnieniem funkcji publicznych podejmuje Dyrektor przedszkola, natomiast pozostali pracownicy, czyli nauczyciele wykonują zadania określone w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

Od powyższej decyzji J.K. wniósł odwołanie. Zaskarżonej decyzji odwołujący się zarzucił naruszenie art. 61 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 5 ust. 2 udip poprzez błędną wykładnię przepisu prowadzącą do przyjęcia, że informacja dotycząca wysokości i uzasadnienia dodatków motywacyjnych przyznanych i wypłacanych konkretnym nauczycielom, korzysta z ochrony prywatności osoby fizycznej.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie podkreśla się, że prawo do informacji publicznej należy rozumieć szeroko. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05 wskazano, że obydwa ustanowione w Konstytucji prawa, tj. prawo do informacji oraz prawo do ochrony życia prywatnego podlegają ochronie, przy czym żadne z nich nie może mieć większej wartości. W zaskarżonej decyzji organ nie podjął rozważań na temat ochrony prawa do informacji, przyjmując że prymat wiedzie prawo do prywatności osoby fizycznej. W ocenie skarżącego błędne jest stanowisko organu, zgodnie z którym nauczyciel nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną, takiemu stanowisku przeczy orzecznictwo sądowe.

Na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. w związku z art. 17 ust. 1 udip odwołanie J.K. od powyższej decyzji Dyrektora Samorządowego Przedszkola (...) przekazane zostało Burmistrzowi, jako organowi właściwemu do jego rozpoznania.

Decyzją z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) Burmistrz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I inst.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy w pełni podzielił stanowisko oraz argumentację prezentowane w decyzji I inst.

Od ww. decyzji Burmistrza J.K. wniósł skargę, w której podniósł zarzuty oraz ich uzasadnienie tożsame z treścią odwołania od decyzji I inst.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 z późn. zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosując środki przewidziane w ustawie. Jest więc to kontrola legalności rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu administracyjnym, z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i procesowym. Oceniając przedmiotową decyzję według powyższych kryteriów uznać należało, że jest ona wadliwa i podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego.

Okolicznością niesporną w sprawie jest, iż adresat wniosku inicjującego postępowanie, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, zwanej dalej "u.i.d.p.". Nie budzi też sporu, że informacja będąca przedmiotem rozstrzygania organu, jako stanowiąca przejaw gospodarowania środkami publicznymi, posiadała przymiot informacji publicznej, co również przyznał sam organ.

Organem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji Dyrektora Samorządowego Przedszkola (...) jest organ prowadzący placówkę, czyli Burmistrz (art. 17 ust. 1 udip, art. 17 pkt 3 k.p.a., art. 57 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. z 2017 poz. 59).

Skoro żądane informacje mają walor informacji publicznej, a wniosek skierowany został do podmiotu zobowiązanego do jego rozpoznania rozważenia wymagało, czy w przedmiotowej sprawie zasadna była odmowa udostępnienia informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Istota sprawy w niniejszym postępowaniu sprowadzała się zatem do oceny, czy nauczyciel przedszkola jest osobą pełniącą funkcję publiczną, w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W świetle ww. przepisu, jeżeli informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma związek z wykonywanymi przez nią zadaniami lub sprawowaną funkcją, to dostęp do niej nie może być ograniczony z uwagi na ochronę prywatności lub tajemnicę przedsiębiorcy. W takiej sytuacji organ nie może odmówić udostępnienia informacji publicznej, powołując się na art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

W tym wypadku kluczową dla oceny charakteru pełnionej przez osobę fizyczną funkcji jest wykładnia pojęcia "osoba pełniąca funkcje publiczne". Ustawa o dostępnie do informacji publicznej nie definiuje tego pojęcia. Wskazówek interpretacyjnych zatem należy poszukiwać w innych aktach prawnych systemu, który co do zasady powinien być spójny. Dostarcza ich dyspozycja art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), zwanej dalej "k.k.", zgodnie z którą osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Pojęcie "osoba pełniąca funkcje publiczne" na gruncie k.k. jest zakresowo szersze i pochłania pojęcie funkcjonariusza publicznego. Skoro ustawodawca w ustawie o dostępie do informacji publicznej przy określaniu kręgu podmiotów, co do których zastosowania nie mają ograniczenia w dostępności do informacji, zrezygnował z definiowania pojęcia "osoba pełniąca funkcje publiczne" i "funkcjonariusz publiczny", to nie ma przeszkód, ażeby skorzystać z definicji sformułowanych na gruncie przepisów prawa karnego w celu precyzyjnego określenia podmiotu przestępstwa i przedmiotu ochrony. Określenie "osoba pełniąca funkcję publiczną" użyte w ustawie o dostępie do informacji publicznej służy również dokładnemu ustaleniu kręgu podmiotów, które podejmując szeroko pojętą działalność publiczną winny liczyć się z dozwolonym dostępem do wszelkich informacji ze sfery jego życia, które mają wpływ na wykonywanie przyjętej roli społecznej.

|Zarówno doktryna i orzecznictwo stoją na stanowisku, że osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu udip jest niewątpliwie funkcjonariusz |

|publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., ale pojęcie to na gruncie art. 5 ust. 2 ustawy należy rozumieć znacznie szerzej. Na podstawie ustawy o |

|dostępie do informacji publicznej osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w |

|strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem |

|majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne |

|podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują|

|powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. |

|Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych|

|zadań w sferze publicznej (I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 87; zob. też:|

|wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2004 r., sygn. akt II SAB/Ka 144/03; wyrok Wojewódzkiego Sądu |

|Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 503/13). Podstawową przesłanką, która umożliwia zastosowanie art. 5 ust. |

|2 ustawy, jest zatem jednoznaczne ustalenie, czy osoba, której dotyczy żądana informacja publiczna jest osobą pełniącą funkcję publiczną, czy też |

|nie. Dopiero bowiem zbadanie tej okoliczności pozwala na prawidłowe ustalenie możliwości zastosowania ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 2 |

|ustawy. Jeżeli żądana informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma związek z pełnieniem tej funkcji, to organ zobowiązany do jej |

|udzielenia nie może odmówić udostępnienia takiej informacji z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy. Interpretując pojęcie "osoby |

|sprawującej funkcje publiczne" należy przywołać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. |

|akt K 17/05 - OTK-A 2006, Nr 3, poz. 30, LEX nr 182494). Trybunał uznał, że sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań |

|w urzędzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji publicznej, a także w innych |

|instytucjach publicznych. Ustalenie, czy dana funkcja jest funkcją publiczną, powinno odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach |

|instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Trybunał stwierdził dalej, że do funkcji publicznych |

|należą takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych|

|osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem takie |

|stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny. |

|Funkcję publiczną pełni osoba, która wykonuje funkcje związane z pewnym zakresem uprawnień i obowiązków związanych z realizacją zadań o znaczeniu |

|publicznym. Z unormowania art. 70 ust. 4 Konstytucji RP wynika, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do |

|wykształcenia, a zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, system ten zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej |

|do kształcenia się. Wykonywanie zadań publicznych przez szkołę odbywa się przede wszystkim poprzez pracę nauczycieli szkolnych. Nauczyciel jest |

|zatem osobą realizującą zadania publiczne, zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Poza tym nauczyciel, zgodnie z |

|art. 3 pkt 9 ustawy o systemie oświaty jest pracownikiem pedagogicznym szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli|

|i korzysta - na mocy art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z ochrony przewidzianej dla |

|funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny (por. wyroki: NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt I OSK 1108/14, |

|WSA w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1573/15). Artykuł 63 Karty Nauczyciela przyznaje nauczycielom, podczas lub w związku z |

|pełnieniem obowiązków służbowych, taką ochronę, z jakiej korzystają funkcjonariusze publiczni. Zakres tej ochrony określają art. 222 k.k. |

| (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego), art. 223 k.k. (czynna napaść na funkcjonariusza publicznego), art. 224 § 2 k.k. |

| (wywieranie wpływu na czynności urzędowe) i art. 226 k.k. (znieważenie funkcjonariusza publicznego) (por. komentarz do art. 63 Karty Nauczyciela - |

|Jakub Jakubowski, Małgorzata Zając-Rzosińska). |

|Nie można też podzielić argumentów organu co do braku wpływu poszczególnych nauczycieli na decyzje związane z procesem kształcenia. Uprawnienia w |

|tym zakresie wynikają z udziału nauczyciela w radzie pedagogicznej danej placówki, który to udział jest obowiązkiem nauczyciela, a opinia wyrażona |

|przez nauczyciela może mieć wpływ na sytuację poszczególnych uczniów. W myśl art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo |

|oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym |

|organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Nauczyciele szkół |

|zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna. W myśl art. 3 pkt 1 |

|Karty Nauczyciela ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych |

|pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1. |

|Warto też zwrócić uwagę, że z racji znaczenia w aspekcie społecznym zawód nauczyciela uznawany jest za zawód zaufania publicznego, co z kolei |

|implikuje konieczność transparentności działań w tym obszarze. |

|W wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. sygn. I OSK 1530/14 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, które Sąd orzekający w niniejszej sprawie w |

|pełni podziela., zgodnie z którym pojęcie "osoba pełniąca funkcję publiczną" ma na gruncie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej|

|autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie z 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje |

|publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z e zm.), czy w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego. Użyte w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do |

|informacji publicznej pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" obejmuje każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w |

|rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy, to jest na sferę publiczną. Natomiast w wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt I OSK 945/16 Naczelny Sąd|

|Administracyjny wskazał, że ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym nie wyłącza prawa do uzyskania w trybie wnioskowanym informacji o wynagrodzeniu |

|nauczycieli akademickich. Wskazać przyjdzie, że takiego wyłączenia ustawodawca nie wprowadził w stosunku do nauczycieli wskazanych w art. 3 pkt 1 |

|Karty Nauczyciela. |

|W przypadku ustalenia osób pełniących funkcję publiczną informacja o tych osobach podlega udostępnieniu w ramach prawa do informacji publicznej, |

|natomiast w przypadku pozostałych pracowników wykonujących funkcje pomocnicze taka informacja podlega ograniczeniu poprzez odmowę udzielenia |

|informacji z powodu ochrony ich prywatności, o ile nie zrezygnowały z przysługującego im prawa ochronnego. |

|Zdaniem Sądu, w rozpatrywanej sprawie odmawiając udostępnienia wnioskowanej informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej, organ dopuścił się |

|naruszenia art. 5 ust. 2 udip, bowiem nauczyciel przedszkola jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ww. przepisu, a wnioskowana |

|informacja ma związek ze sprawowaną funkcją, dlatego nie dotyczy go ograniczenie udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby |

|fizycznej. |

|Reasumując, powyżej wykazane naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni przepisu art. 5 ust. 2 udip skutkuje uchyleniem |

|zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu pierwszej instancji. To z kolei powoduje konieczność ponownego rozpoznania wniosku |

|skarżącego i udostępnienia żądanej informacji. |

|W tym stanie sprawy na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 "a" raz art. 135 p.p.s.a. decyzje organów obydwu instancji podlegały uchyleniu. O kosztach |

|orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz |

|szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.