II SA/Go 555/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653140

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 maja 2019 r. II SA/Go 555/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie z dnia (...) r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi W.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) maja 2018 r., Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego z upoważnienia Burmistrza, z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) o odmowie przyznania W.S. świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w miesiącu marcu 2018 r.

Postanowieniem z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt II SA/Go 555/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił skargę W.S. na ww. decyzję z uwagi na jej wniesienie po terminie oraz odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Pismem z dnia (...) listopada 2018 r. W.S. drogą elektroniczną złożył zażalenie na powyższe postanowienie (k. 33 akt sprawy).

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Go 555/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił zażalenie W.S. z uwagi na nieuzupełnienie jego braków formalnych w wyznaczonym terminie (brak podpisu). Z kolei zarządzeniem z dnia 26 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Go 555/18, referendarz sądowy pozostawił bez rozpoznania kolejny wniosek W.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Pismem z dnia (...) grudnia 2018 r. W.S. drogą elektroniczną złożył zażalenie na powyższe postanowienie (k. 77 akt sprawy).

W dniu (...) grudnia 2018 r. drogą elektroniczną, wraz z plikiem innych dokumentów, wpłynął do Sądu sprzeciw W.S. od ww. zarządzenia referendarza sądowego.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 555/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił zażalenie W.S. z uwagi na nieuzupełnienie jego braków formalnych w wyznaczonym terminie (brak podpisu) i jednocześnie - z tego samego powodu - Sąd odrzucił sprzeciw skarżącego od zarządzenia referendarza sądowego z 26 listopada 2018 r. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia oraz o braku możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia o odrzuceniu sprzeciwu doręczono skarżącemu w dniu 25 stycznia 2019 r.

Pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. W.S. drogą elektroniczną złożył zażalenie na powyższe postanowienie (k. 114 akt sprawy).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 31 stycznia 2019 r. wezwano stronę do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie i nadesłanie jednego odpisu zażalenia - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Strona została ponownie pouczona, że w obecnym stanie prawnym warunkiem skuteczności pism w postępowaniu sądowym jest ich własnoręczne podpisanie.

Z uwagi na niewykonanie powyższego zarządzenia, postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r. Sąd odrzucił wniesione zażalenie. W ustawowym terminie W.S. złożył zażalenie na powyższe postanowienie (k. 139). Pismem sądowym z dnia (...) kwietnia 2019 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych zażalenia, pod rygorem jego odrzucenia, poprzez podpisanie zażalenia oraz nadesłanie jego jednego odpisu, własnoręcznie podpisanego lub poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wezwanie to skarżący odebrał osobiście w dniu 11 kwietnia 2019 r. (k. 159). Pomimo upływu wyznaczonego przez Sąd terminu, skarżący nie uzupełnił braków wniesionego zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej określanej jako p.p.s.a.) na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego (w przypadkach przewidzianych tą ustawą) przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (§ 2). Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Według treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo składane do sądu winno zawierać podpis strony je wnoszącej.

Kolejnym wymogiem formalnym pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest załączenie jego odpisów do doręczenia pozostałym stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a.).

W przypadku, gdy zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania wyżej wskazanych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o ich uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.), pod rygorem odrzucenia zażalenia. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem zażalenia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł zażalenie zawierające braki formalne w postaci braku własnoręcznego podpisu oraz braku jednego jego odpisu. W związku z powyższym skarżący został wezwany przez Sąd do uzupełnienia ww. braków (pismo z dnia (...) kwietnia 2019 r.). Pomimo skutecznego doręczenia wezwania, skarżący nie wykonał nałożonego nań obowiązku, co spowodowało, że jego zażaleniu nie można było nadać dalszego biegu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.