Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585855

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 553/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B.K., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. wezwano skarżącego do nadesłania jednego odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (k. 7-10 akt sprawy). Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 10 sierpnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 14 akt sprawy).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braku skargi, ale nadesłał wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zwolnienia skarżącego od ponoszenia kosztów sądowych i wyznaczenia adwokata.

Zarządzeniem z dnia 28 września 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. pozostawił wniosek B.K. o przyznanie prawa pomocy w ww. zakresie bez rozpoznania z uwagi na nienadesłanie formularza PPF.

Zarządzeniem z dnia 17 października 2018 r. Sąd wezwał stronę skarżącą do wykonania zarządzenia z 7 sierpnia 2018 r. poprzez uiszczenie 500 zł tytułem wpisu sądowego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone stronie w dniu 22 października 2018 r. i pozostało w tym zakresie bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z tym, zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) zwanej dalej jako: "p.p.s.a." sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie odpisów skargi zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 10 sierpnia 2018 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 17 sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie nadesłał odpisu skargi, a jedynie złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W tej sytuacji skargę B.K. należało odrzucić zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jednocześnie w myśl art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi.

Skoro wezwanie do wykonania zarządzenia z dnia 7 sierpnia 2018 r. poprzez uiszczenie wpisu sądowego zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 22 października 2018 r., zatem należało uznać, iż termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w stosunku do skarżącego z dniem 29 października 2018 r.

W tym stanie rzeczy niewątpliwie skarga B.K. jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych jest terminem ustawowym, co oznacza, że nie może być skracany ani przedłużany. W sytuacji, gdy strona nie uzupełni w tym terminie braków formalnych skargi, Sąd zobowiązany jest do odrzucenia skargi (wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 29/06, POP 2007/5/69).

Jednocześnie wobec nieuzupełnienia ww. braków formalnych skargi, wniosek skarżącego o "odroczenie sprawy" nie był rozpatrywany.

W świetle powyższego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.