II SA/Go 549/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205326

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lipca 2021 r. II SA/Go 549/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2021 r. J.P. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2021 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 czerwca 2021 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), poprzez:

a) opatrzenie skargi nadesłanej pocztą elektroniczną:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznych,

- podpisem zaufanym lub

- podpisem osobistym,

b) podanie numeru PESEL skarżącego,

c) wskazanie adresu zamieszkania skarżącego,

d) złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi,

e) podanie adresów zamieszkania lub adresów do doręczeń uczestników postępowania: E.G., M.B., A.S., A.K., A.K., W.L. i S.B.

Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z tej samej daty wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 535) - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w dniu 24 czerwca 2021 r.

Z akt sprawy wynika, że do dnia wydania niniejszego postanowienia ww. wezwania pozostały bez odpowiedzi. Ponadto zgodnie z informacją udzieloną przez Oddział Finansowo-Budżetowy tut. Sądu do dnia 19 lipca 2021 r. w przedmiotowej sprawie nie uiszczono wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, warunki te zaś określa art. 46 tej ustawy. Zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Nadto na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W oparciu o art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Zgodnie z art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nieusunięcie, pomimo wezwania, określonych braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Ponadto stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostały skutecznie doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) dnia 24 czerwca 2021 r. (UPD k. 35 akt sądowych).

Na podstawie art. 74a § 1p.p.s.a. doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z następujących warunków:

1) wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo;

2) wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny;

3) wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny.

Z kolei zgodnie z art. 74a § 5 p.p.s.a. datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. Jak wynika z akt sprawy pełnomocnik strony skarżącej w dniu 24 czerwca 2021 r. poświadczył odbiór pisma przesyłanego za pomocą platformy ePUAP (k. 35 akt sądowych).

Zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi oraz uiszczenia wpisu upływał w niniejszej sprawie z dniem 1 lipca 2021 r. W tym stanie rzeczy skarga Jacka Prażmowskiego jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.