Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722989

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 września 2019 r.
II SA/Go 49/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...)) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne,

2. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2014 r. V. Spółka z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w (...)) z (...) czerwca 2014 r., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w (...) z (...) marca 2014 r., nr (...) o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem na automacie D.(...) o numerze (...) w kwocie 12.000 zł.

Postanowieniem z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt II SA/Go 49/16 wydanym na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne. Ustalono bowiem, na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, że brak jest wpisu dotyczącego osób wchodzących w skład zarządu spółki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć.

Zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Zatem do skutecznego przeprowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego z udziałem osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) konieczne jest, aby przy każdej czynności procesowej posiadała ona zdolność procesową. Działanie osoby prawnej przez jej organy w postępowaniu sądowym jest związane z jej zdolnością procesową w tym sensie, że brak takiego organu uniemożliwia osobie prawnej korzystanie z posiadanej zdolności procesowej. Braki w zakresie zdolności procesowej sąd powinien uwzględnić z urzędu na każdym etapie postępowania i określić ich skutek.

W okolicznościach niniejszej sprawy, już po wniesieniu skargi, tj. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. (...) z dnia (...) lutego 2016 r., sygn. akt. (...) skarżąca Spółka została rozwiązana. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że mimo podjętych przez wyznaczonego kuratora działań zmierzających do powołania organu skarżącej Spółki, nie doszło do wyboru zarządu Spółki, ani też do podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu i powołaniu likwidatora.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy wydruku Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców (stan na dzień (...) września 2019 r.), Spółka w dalszym ciągu nie posiada organu uprawnionego do jej reprezentowania (brak członków zarządu Spółki).

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że skarżąca Spółka faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności. Wprawdzie wpisana jest formalnie w rejestrze przedsiębiorców, jednak od kilku lat nie ma wybranego zarządu. Osoby zainteresowane jej funkcjonowaniem nie podejmują żadnych czynności w celu zmiany tej sytuacji. W przedstawionych okolicznościach Sąd uznał, że dalsze prowadzenie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe. Nie można bowiem nadać mu prawidłowego biegu, jako że skarżąca Spółka nie wykazuje żadnego zainteresowania w tej sferze.

Stosownie zaś do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego toku wystąpią zdarzenia, w następstwie których przestanie istnieć sprawa sądowoadministracyjna. Jednym z przykładów takiej sytuacji jest utrata legitymacji procesowej przez stronę już po wniesieniu skargi, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Tym samym zaistniała przesłanka do umorzenia zawieszonego postępowania.

Wobec powyższego podjęto zawieszone postępowanie z urzędu, na mocy art. 128 § 1 p.p.s.a. (pkt 1 postanowienia) i po myśli art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono o jego umorzeniu (pkt 2 postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.