Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913332

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 lipca 2010 r.
II SA/Go 450/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek.

Sędziowie WSA: Jacek Jaśkiewicz, Michał Ruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r. sprawy ze skargi D.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.