Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 września 2006 r.
II SA/Go 435/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 25 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 25 września 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:

Przewodniczący Asesor sądowy Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J.B.

na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...)

w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

postanawia odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

J.B. pismem z dnia (...) czerwca 2006 r. (data wpływu) zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzje tego organu z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) uchylającą decyzję organu pierwszej instancji z dnia (...) lutego 2006 r., oraz orzekająca o odmowie zmiany w trybie art. 155 k.p.a. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta z dnia (...) lipca 2005 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:

Skarga do sądu administracyjnego musi spełniać wszystkie wymogi pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego aktu, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego - art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "P.p.s.a". Wśród wymogów każdego pisma w postępowaniu sądowym, ustawodawca w art. 47 § 1 ww. ustawy wskazał także konieczność dołączenia do niego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich innym stronom.

Zgodnie z przepisem art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ustawy jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Skarga J.B., z powodu niedołączenia do niej odpisów dla doręczenia ich stronom postępowania oraz odpisów załączników, nie mogła otrzymać dalszego biegu.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wezwano skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez przedłożenie odpisu skargi oraz dwóch kompletów załączników w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi oraz do uiszczenia w tym terminie wpisu od skargi (k. 63).

Wezwanie Sądu doręczono skarżącej w dniu 17 sierpnia 2006 r. jednakże pozostało ono bezskuteczne. W tych okolicznościach, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z nieuzupełnieniem w terminie wyznaczonym przez Sąd braków formalnych skargi, należało ją odrzucić.

Niezależnie od powyższego skarga podlega także odrzuceniu z tej przyczyny, że nie została opłacona poprzez uiszczenie należnego wpisu. Przepis art. 219 § 1 p.p.s.a. ustawy stanowi, że opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W myśl przepisu art. 220 § 1 cytowanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Wpis stały od skargi na decyzję administracyjną wydaną w trybie zmiany uprzedniej decyzji, bez względu na przedmiot sprawy wynosi 200 zł (§ 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Zgodnie z przepisami art. 220 § 1 i 3 ww. ustawy, skarżąca została wezwana przez Sąd do uiszczenia, wpisu należnego od skargi w kwocie 200,00 zł, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi (k.4 i k. 62). Wezwanie Sądu prawidłowo doręczono skarżącej przez pocztę odpowiednio w dniu 17 sierpnia 2006 r. (k. 67).

Na podstawie akt sprawy ustalono, iż skarżąca nie uiściła wpisu należnego od skargi w ustawowym siedmiodniowym terminie, którego bezskuteczny upływ nastąpił w dniu 25 sierpnia 2006 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie przepisów art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił skargę.