Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 grudnia 2006 r.
II SA/Go 430/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sędziowie Asesorzy, WSA: Anna Juszczyk-Wiśniewska, Michał Ruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi N.G. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

I.

wznawia postępowanie w sprawie,

II.

uchyla postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 23 listopada 2005 r. w sprawie sygn. akt II SA/Go 705/05 o odrzuceniu skargi,

III.

oddala skargę N.G. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) r. o numerze (...).

Uzasadnienie faktyczne

Komendant Powiatowy Policji działając na podstawie art. 163 k.p.a., art. 92 ust. 1 i art. 97 ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) w zw. z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 918), decyzją z (...) kwietnia 2005 r. Nr (...) odmówił N.G. z dniem (...) września 2003 r. wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że N.G. odmówił przyjęcia proponowanego mu lokalu. Dlatego też istniały podstawy do odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Z rozstrzygnięciem organu I instancji nie zgodził się N.G. i wniósł od niego odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zaskarżonej decyzji odwołujący się zarzucił:

-

naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy:

*

art. 7 k.p.a. poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz do załatwienie sprawy z uwzględnieniem słusznego interesu strony,

*

art. 10 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie poinformowania strony i jej pełnomocnika o zakończeniu postępowania,

*

art. 12 § 1 k.p.a. poprzez opieszałe działanie organu I instancji przy załatwieniu sprawy,

*

art. 35 § 1 i 3 k.p.a. przez prowadzenie postępowania administracyjnego przez okres 12 miesięcy od uchylenia poprzedniej decyzji przez organ II instancji,

*

art. 36 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie poinformowania strony, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 k.p.a.,

*

art. 40 § 2 k.p.a. poprzez zaniechanie doręczenia decyzji pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie,

*

art. 67 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie sporządzenia protokołu w przedmiocie przedstawienia stronie oferty przydzielenia lokalu mieszkaniowego,

*

art. 75 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie okazania stronie proponowanego lokalu mieszkalnego i jego dokumentacji technicznej,

-

błąd w ustaleniach faktycznych - wynikający z naruszenia podstawowych przepisów proceduralnych, że strona bezzasadnie odmówiła przyjęcia proponowanego lokalu mieszkalnego, skutkująca utratą równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Odwołujący się wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania.

Komendant Wojewódzki Policji decyzją z (...) maja 2005 r. Nr (...) utrzymał w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Policji. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika na brak lokalu mieszkalnego, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego nie przydziela się policjantowi, jeżeli bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Organ podał, że odwołujący się (...) sierpnia 2003 r. odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego przy ul. (...), ze świadomością poniesienia z tego tytułu konsekwencji w postaci wstrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji z (...) maja 2005 r. stała się przedmiotem skargi N.G. złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił:

-

naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy:

*

art. 7 k.p.a. poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz do załatwienia sprawy z uwzględnieniem słusznego interesu strony,

*

art. 10 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie poinformowania strony i jej pełnomocnika o prawie zapoznania się z aktami sprawy i złożenia końcowego oświadczenia przed zakończeniem postępowania,

*

art. 67 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie sporządzenia protokołu w przedmiocie przedstawienia stronie oferty przydzielenia lokalu mieszkalnego,

*

art. 75 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie okazania proponowanego lokalu mieszkalnego i jego dokumentacji technicznej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumenty podniesione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z 23 listopada 2005 r. Sygn. akt II SA/Go 705/05 odrzucił skargę N.G. na decyzję

Sygn. akt II SA/Go 430/06

Komendanta Wojewódzkiego Policji, albowiem skarżący w wyznaczonym terminie nie uiścił wpisu od skargi w wysokości 200 zł.

Skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu rozprawy oraz terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Wniosek ten został odrzucony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - postanowieniem z 16 stycznia 2006 r. N.G. nie zgadzając się z orzeczeniem Sądu złożył na nie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd II instancji postanowieniem z 16 maja 2006 r. Sygn. akt I OZ 649/06 oddalił zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał m.in., że skarżący nie uchybił terminowi do uiszczenia wpisu od skargi, gdyż dotyczy ona wypłaty policjantowi równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Tym samym stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ chodzi o sprawę ze stosunku służbowego.

W dniu 7 lipca 2006 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wniosek N.G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Skarżący jako podstawę prawną do wznowienia postępowania wskazał art. 271 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyjaśnił, że został pozbawiony możliwości działania wskutek naruszenia przepisów prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 281 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a), na rozprawie sąd rozstrzyga przede wszystkim o dopuszczalności wznowienia i odrzuca wniosek, jeżeli brak ustawowej podstawy wznowienia albo termin do wniesienia skargi nie został zachowany. Sąd może jednak po rozważeniu stanu sprawy połączyć badanie dopuszczalności wznowienia z rozpoznaniem sprawy. W niniejszej sprawie (na rozprawie w dniu 6 grudnia 2006 r.) Sąd postanowił połączyć badanie dopuszczalności wznowienia z rozpoznaniem sprawy.

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego okazała się uzasadniona. Skarżący złożył bowiem skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z (...) maja 2005 r. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. W takim przypadku stosownie do art. 239

Sygn. akt II SA/Go 430/06

pkt 1 lit "d" p.p.s.a skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ chodzi o sprawę ze stosunku służbowego. Nie było zatem podstaw do wzywania skarżącego do uiszczenia wpisu sadowego oraz wydania postanowienia z 23 listopada 2005 r. odrzucającego skargę z uwagi na nie uiszczenie wpisu. Wskutek naruszenia przepisów prawa skarżący był pozbawiony możliwości działania. Należało zatem uwzględnić skargę o wznowienie postępowania, oraz uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 23 listopada 2005 r. w sprawie Sygn. akt II SA/Go 705/05 o odrzuceniu skargi, na podstawie art. 282 § 2 p.p.s.a.

Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji z (...) maja 2005 r. Sąd uznał, że nie narusza ona obowiązujących przepisów prawa.

Uzasadniony jest zarzut skarżącego, że organ I instancji naruszył przepis art. 10 § 1 k.p.a., albowiem przed wydaniem decyzji zaniechał zawiadomienia skarżącego o prawie zapoznania się z aktami sprawy. Niewątpliwie z punktu widzenia zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa, wynikającej z art. 8 k.p.a. niewłaściwe było nie zapoznanie skarżącego z aktami postępowania. Jednak w świetle całokształtu sprawy, informowania skarżącego o toku postępowania, jego udziału w postępowaniu a także jego pełnomocnika, składania wniosków dowodowych a także dwukrotnego rozpatrywania sprawy przez organ I instancji, należało uznać, że uchybienie to nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit "c" p.p.s.a).

Odnosząc się do zarzutów naruszenia art. 7 k.p.a. poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, art. 67 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie sporządzenia protokołu w przedmiocie przedstawienia skarżącemu oferty przydzielenia lokalu mieszkalnego i art. 75 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie okazania stronie proponowanego lokalu mieszkalnego i jego dokumentacji, stwierdzić należy, iż istotnie organ I instancji wydając decyzję oparł się na notatce urzędowej z (...) sierpnia 2003 r.

Zgodnie z art. 68 § 1 k.p.a. protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole (art. 68 § 2 k.p.a.).

Sygn. akt II SA/Go 430/06

W doktrynie przyjmuje się (M. Jaśkowska, A. Wróbel - Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, Wydawnictwo ZAKAMYCZE 2000, str. 417-418), że z użytego w art. 68 § 1 k.p.a. sformułowania "kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał" wynika, że protokół powinien zawierać:

-

oznaczenie organu administracji publicznej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do przeprowadzenia danej czynności,

-

datę i miejsce dokonania czynności,

-

rodzaj i charakter czynności,

-

imię i nazwisko (adres) strony lub uczestnika postępowania, jeżeli czynność została przez nich dokonana.

Z kolei sformułowanie "kto i w jakim charakterze był przy tym obecny" nakłada obowiązek:

-

określenia z imienia i nazwiska osób biorących udział w danej czynności oraz charakteru tego udziału.

Powyższe warunki prawidłowości protokołu można nazwać warunkami formalnymi. Sformułowanie zaś "co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby" daje podstawę do wyróżnienia warunku materialnego odnoszącego się do przebiegu danej czynności. Należy przyjąć, że protokół powinien zawierać w tym zakresie:

-

wyniki czynności proceduralnych organu administracji publicznej, stron i uczestników postępowania oraz wnioski i twierdzenia osób uczestniczących w danej czynności lub tylko obecnych przy jej dokonywaniu. Protokół powinien ponadto zawierać wzmiankę o jego odczytaniu wszystkim osobom obecnym biorącym udział w czynności urzędowej oraz podpisy tych osób.

Dokonując analizy notatki urzędowej sporządzonej (...) sierpnia 2003 r. przez Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji i podpisanej przez skarżącego, Sąd uznał, że notatka ta spełnia wymogi protokołu określone w art. 68 k.p.a., zarówno formalne, jak i materialne. Z notatki wynika, że skarżący był świadomy, że odmowa przyjęcia lokalu może prowadzić do utraty otrzymywanego równoważnika pieniężnego. W notatce jest bowiem następujący zapis: "Biorę dodatek za brak mieszkania 3 normy i zdaję sobie sprawę z jego utraty...". Skoro zatem skarżący jednoznacznie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego (a także nie wykazał chęci obejrzenia tego lokalu), a to zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Sygn. akt II SA/Go 430/06

Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 918 ze zm.) stanowi podstawę do nie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, to uznać należy, że rozstrzygnięcie organu I instancji odmawiające wypłaty równoważnika pieniężnego jest zgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd postanowił oddalić skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z (...) maja 2005 r. o numerze (...) - na podstawie art. 151 p.p.s.a.

II SA/Go 430/06

ZARZĄDZENIE

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

-

skarżącemu,

-

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji,

Z pouczeniem o skardze kasacyjnej,

2. Za 30 dni.

As. WSA Michał Ruszyński