Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 425/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej z (...) r. w sprawie zmiany organizacji ruchu w Rynku postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 16 sierpnia 2006 r. skarżący cofnął skargę. Cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Z tych względów i na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w postanowieniu.