Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 września 2006 r.
II SA/Go 424/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 6 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.W. na decyzję Wojewoda z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: odmowa wymeldowania postanawia - Odrzucono skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2006 r. C.W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) maja 2006 r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta miasta z dnia (...) lutego 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania k.k. z pobytu stałego w (...).

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z przepisami art. 220 § 1 i 3 skarżąca została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wpisu należnego od skargi w kwocie 100,00 zł z pouczeniem, że brak uiszczenia go w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Ponadto skarżącą wezwano do usunięcia braków formalnych skargi w tym terminie poprzez podpisanie skargi, nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi oraz wykazania, że o ile pełnomocnikiem skarżącej w postępowaniu sądowym ma być jej wnuczka A.Ś. winna przedłożyć pełnomocnictwo - pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy). Wezwania doręczono skarżącej w dniu 11 sierpnia 2006 r. (zwrotne poświadczenie odbioru k. 15 akt).

Wobec powyższego w związku z brakiem uiszczenia przedmiotowego wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi w zakreślonym terminie, Sąd na podstawie przepisu art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), odrzucił skargę.