Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 31 stycznia 2007 r.
II SA/Go 420/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sędziowie Asesorzy WSA: Joanna Brzezińska, Michał Ruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi A.A. - S. i skargi M.N. na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie warunków partycypacji w kosztach wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy oddala skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A.A. - S., oraz M.N. zaskarżyły uchwałę Rady Gminy z (...) marca 2004 r. Nr (...) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy z (...) września 1992 r. Nr (...) w sprawie warunków partycypacji w kosztach wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy.

A.A. - S. w uzasadnieniu skargi wskazała, że uchwała z (...) marca 2004 r. wprawdzie uchyla uchwałę z 1992 r., lecz w uzasadnieniu nie podaje, że uchwała z 1992 r. wydana została bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa i godności człowieka. Skarżąca podała, że wnioskiem z (...) lutego 2004 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej zwrócił się do Rady Gminy o unieważnienie uchwały z 1992 r. Pomimo jednak wniosku złożonego przez Prokuratora Rada Gminy w uchwale z (...) marca 2004 r. nie uznała uchwały z (...) września 1992 r. jako podjętej z naruszeniem prawa. Uchylenie uchwały z 1992 r. uzasadniono tylko "ustawą z 2001 r.". W ocenie skarżącej uchwała z 1992 r. była nieważna z chwilą jej podjęcia, ponieważ sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy i nie można na mieszkańców Gminy nakładać opłat za wykonanie urządzeń zaopatrzenia w wodę.

M.N. wniosła o unieważnienie uchwały Rady Gminy z (...) marca 2004 r. Nr (...). W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że w zaskarżonej uchwale podano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Skarżąca podała, że przez uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rozumie się również uchwałę, która wprawdzie została uchylona lub zmieniona, lecz może być stosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego uchwalenie lub zmianę, co miało miejsce w niniejszym przypadku. Przy uchwale został naruszony interes prawny. Nie zostało bowiem uchylone domniemanie, co do zgodności uchwały z prawem co do okresu między jej wydaniem, a uchyleniem lub zmianą.

W odpowiedziach na skargi A.A. - S. oraz M.N., Gmina wniosła o odrzucenie skarg, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku oddalenie skarg. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargi Gmina podała, że skarżące - stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nie wskazały, jaki ich osobisty interes prawny lub też uprawnienie zostało naruszone zaskarżoną uchwałą.

Gmina wskazała ponadto, że zaskarżona uchwała uchyla uchwałę w sprawie warunków partycypacji w kosztach wykonania zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy a to z uwagi na zmianę stanu faktycznego jakim było uchylenie ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo wodne i wejście w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tak więc zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie i w granicach przysługujących organowi stanowiącemu uprawnień, stąd zarzut skarżących, co do jej niezgodności z prawem jest nieuzasadniony.

Na rozprawie A.A. - S. podała, że zaskarżona uchwała naruszyła jej interes prawny, gdyż została wydana wbrew przepisom prawa, bez podstawy prawnej. Ponadto wskazała, że Rada Gminy powinna stwierdzić nieważność zaskarżonej uchwały a nie ją uchylać.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwanej dalej u.s.g.), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Tak skonstruowany przepis art. 101 ust. 1 u.s.g. rzutuje na legitymację skarżącego. Uprawnionym do wniesienia skargi z art. 101 ust. 1 u.s.g. (w przeciwieństwie do legitymacji w postępowaniu administracyjnym określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie), może być jedynie ten podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone.

Skarżące zaskarżyły uchwałę Rady Gminy z (...) marca 2004 r. Nr (...) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy z (...) września 1992 r. Nr (...) w sprawie warunków partycypacji w kosztach wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi położonych na terenie Gminy.

Odpowiedzi w niniejszej sprawie wymaga zatem pytanie, czy zaskarżona uchwała narusza interes prawny lub uprawnienie skarżących i czy w związku z tym skarżące mają legitymację skargową w niniejszej sprawie.

Zaskarżona uchwała uchyla uchwałę z 1992 r. Eliminuje ona zatem z obrotu prawnego uchwałę, która była uchwałą "niekorzystną" dla skarżących, albowiem wydana została ona z rażącym naruszeniem prawa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z 14 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Go 414/04 stwierdził nieważność uchwały z 1992 r. w całości). Sąd uznał więc, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego lub uprawnienia skarżących.

Skarżące wykazując swoją legitymację procesową do wniesienia skargi, wskazały, że zaskarżona uchwała nie podaje, że uchwała z 1992 r. została wydana bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zatem także, że skarżące nie wykazały w jaki sposób zaskarżoną uchwałą został naruszony ich osobisty interes prawny lub uprawnienie, a to prowadzi do wniosku, że nie mają one legitymacji procesowej do zaskarżenia przedmiotowej uchwały.

Odnosząc się na zakończenie do twierdzenia A.A. - S., przedstawionego na rozprawie, iż Rada Gminy powinna stwierdzić nieważność zaskarżonej uchwały a nie ją uchylić, wskazać należy, że przepisy u.s.g. nie przewidują dla rady gminy kompetencji do stwierdzania nieważności swoich uchwał. Rada gminy może jedynie uchylić swoją uchwałę, co też w niniejszej sprawie uczyniła.

Z powyższych względów skargi jako nieuzasadnione podlegają oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

M. Ruszyński G. Staniszewska J. Brzezińska

II SA/Go 420/06 6 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć skarżącej - A.A.

S. (z pouczeniem o skardze kasacyjnej),

2. Za 30 dni.

As. WSA Michał Ruszyński