Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 16 listopada 2006 r.
II SA/Go 412/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (spr.).

Sędziowie Asesorzy, WSA: Anna Juszczyk-Wiśniewska, Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2006 sprawy ze skargi k.z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 7 pkt 4 i 6, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1,ust. 2. pkt 1 i ust. 4 - 5, w związku z art. 147 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku k.z. z dnia (...).01.2006 r., i po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w dniu (...).01.2006 r. postanowił przyznać skarżącemu świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego w wysokości 161,40 zł miesięcznie od miesiąca stycznia 2006 r. do miesiąca kwietnia 2006 r. tj. przez okres 4 miesięcy.

Ponadto decyzją z dnia (...) stycznia 2006 r., nr (...) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 7 pkt 4 i 6,ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. postanowił przyznać skarżącemu zasiłek celowy w wysokości 100,00 zł w miesiącu lutym 2006 r. na leki i leczenie.

Obie decyzje zarówno dotycząca zasiłku okresowego jak i zasiłku celowego jak wynika z akt administracyjnych, skarżący otrzymał w dniu (...) kwietnia 2006 r.

Przyznany zasiłek okresowy został skarżącemu wypłacony w kwocie 161,40 zł dnia (...).03.2006 r.

Skarżący k.z. złożył w dniu (...) marca 2006 r. "zażalenie" kwestionując wysokość otrzymanych świadczeń. Bowiem w ocenie skarżącego, powinien on otrzymać tytułem udzielonej mu pomocy społecznej kwotę 627,00 zł.

Postanowieniem z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 20012 r. nr 79, poz. 8560) w związku z art. 129 § 1 i 2 i 134 k.p.a. stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia podniesiono, iż decyzję organu l instancji strona otrzymała w dniu 11 kwietnia 2005 r. Termin do wniesienia odwołania według organu upłynął więc 25 kwietnia 2005 r., a strona sporządziła odwołanie od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu (...) kwietnia 2006 r., a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim złożył k.z. podnosząc, że nie zgadza się ze stwierdzeniem by nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie wskazując na wcześniej zawartą argumentację w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) Sąd dokonał oceny zgodności z prawem zaskarżonego postanowienia i uznał, iż z uwagi na naruszenie obowiązujących przepisów, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, zasługuje ono na uchylenie.

W dniu (...) stycznia 2006 r. została w sprawie wydana decyzja przez organ l instancji zawierająca prawidłowe pouczenie o możliwości oraz 14 dniowym terminie do wniesienia odwołania. Jak wynika z poświadczenia odbioru, decyzję strona otrzymała w dniu 11 kwietnia 2006 r.

Przyznany zasiłek okresowy został skarżącemu wypłacony w kwocie 161,40 zł dnia (...).03.2006 r. (potwierdzenie - podpis na liście płac nr (...) z dnia (...).03.2006 r.), a zatem nawet gdyby uwzględnić, iż w tym momencie skarżący przyjął do wiadomości wysokość przyznanego zasiłku, a tym samym treść decyzji, to 14 dniowy termin do złożenia odwołania upłynął z dniem (...) kwietnia 2006 r.

k.

z. złożył zażalenie nie zgadzając się z wysokością przyznanego zasiłku w dniu (...) marca 2006 r.

W aktach sprawy nie ma odwołania strony skarżącej z dnia (...) kwietnia 2006 r. (na które powołuje się organ), konsekwencją czego w rozumieniu organu II instancji była konieczność stwierdzenia uchybienia doi wniesienia odwołania.

Z uwagi na powyższe ustalenia w ocenie Sądu odwołanie od decyzji organu l instancji wniesione zostało z dochowaniem terminu do złożenia odwołania.

Marginalnie zauważyć należy, iż przedmiotem oceny organu II instancji jest tylko decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oznaczona nr (...), a treść odwołania określonego przez skarżącego jako "zażalenie 2" odnosi się również do zasiłku celowego.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.