Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 6 marca 2006 r.
II SA/Go 41/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.O. na decyzję Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: zmiany nazw ulic postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2005 r., J.O. wniósł o uchylenie uchwał Rady Miasta z dnia (...) października 1990 r., nr (...) i (...) grudnia 1990 r., nr (...) w przedmiocie zmiany nazwy ulicy. Niniejsza sprawa była przedmiotem rozpoznania NSA w Poznaniu, a postępowanie zostało zakończone prawomocnym postanowieniem z dnia 17 lutego 2000 r., sygn. akt II SA/Po 2044/99 odrzucającym skargę z powodu wniesienia jej po terminie i prawomocnym postanowieniem z dnia 16 maja 2000 r., sygn. akt II SA/Po 2044/99 oddalającym wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Ponownie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę J.O. w dniu 23 września 2004 r. w sprawie IV SA/Po 979/04 i IV SA/Po 980/04 z powodu powagi rzeczy osądzonej.

Stąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) należało orzec jak w sentencji.