Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2007 r.
II SA/Go 407/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Każde pismo strony (w tym skarga), zgodnie z treścią art. 46 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a), winno spełniać wymogi formalne. Jednym z wymogów formalnych jest dołączenie odpisów skargi dla doręczenia stronom (art. 47 p.p.s.a).

W sprawie ze skargi M.P. na decyzję Wojewody z (...) czerwca 2006 r. Nr (...) uczestnikami postępowania sądowoadministracyjnego są M.P., Z.J., Z.J. i D.P.

W dniu 27 lipca 2006 r. doręczono skarżącej zarządzenie Sądu wzywające pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu od skargi i nadesłania dwóch brakujących odpisów skargi. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie złożyła dwóch dodatkowych odpisów skargi niezbędnych dla doręczenia ich wraz ze złożonymi już odpisami - wszystkim uczestnikom postępowania. Należało zatem skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucić.

Ponieważ jednocześnie toczyło się postępowanie z wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy i w wyniku sprzeciwu uczestników postępowania Sąd zwolnił ostatecznie skarżącą od obowiązku uiszczenia wpisu w części przekraczającej 100 zł a skarżąca wpis w tej wysokości uiściła, należało na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a zwrócić uiszczony wpis od skargi odrzuconej wskutek nieuzupełnienia jej braków formalnych.