Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 listopada 2018 r.
II SA/Go 406/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2018 r. sprawy ze skargi Q spółki z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia zwrócić z urzędu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. stronie skarżącej - Q sp. z o.o. w likwidacji na jej koszt kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nadpłaconej opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2018 r. oddalił skargę Q spółki z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Dnia 5 września 2018 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika strony skarżącej adw. J.S. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia w kwocie 100 zł datowanego na dzień 30 sierpnia 2018 r. oraz dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w dniu 31 sierpnia 2018 r. zatytułowany jako uzupełnienie opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej jako p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z § 2 zdanie pierwsze w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji odpisu wyroku. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku strony pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł.

W przedmiotowej sprawie Sąd oddalił skargę strony skarżącej, wobec czego uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Dnia 3 września 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej nadał w placówce pocztowej wniosek o sporządzenie uzasadnienia, więc zachował siedmiodniowy termin na jego złożenie. Do wniosku dołączono dwa dowody uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł, w tym jeden zatytułowany jako uzupełnienie tej opłaty.

Zgodnie z przepisem art. 225 p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Stosownie do § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia pobiera się w kwocie 100 zł.

Z uwagi na to, iż wnioskodawca uiścił dodatkowo w dniu 31 sierpnia 2018 r. opłatę w wysokości 100 zł zatytułowaną jako uzupełnienie opłaty za sporządzenie uzasadnienia wyroku Sąd z urzędu zwrócił ww. kwotę jako nienależnie uiszczoną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.