Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 listopada 2006 r.
II SA/Go 400/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: Umorzenie postępowania odwoławczego postanawia - Odrzucono skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 czerwca 2006 r. (data wpływu) k.c. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na decyzję tego organu z dnia (...) maja 2006 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z przepisami art. 220 § 1 i 3 skarżąca została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wpisu należnego od skargi w kwocie 500 zł z pouczeniem, że brak uiszczenia go w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Skarżąca przedmiotowe wezwanie odebrała w dniu 30 października 2006 r. (pocztowe potwierdzenie odbioru - k. 75 akt) i jak wynika z akt sprawy do chwili obecnej nie uiściła przedmiotowego wpisu.

Wobec powyższego w związku z brakiem uiszczenia wpisu w zakreślonym terminie, Sąd na podstawie przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), odrzucił skargę.