Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 8 września 2006 r.
II SA/Go 398/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (sprawozdawca) Protokolant Paweł Majka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 8 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) r., nr (...) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia: postępowanie umorzyć.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2006 r. Wojewoda działając jako organ nadzoru w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wniósł skargę na uchwałę (...) Rady Miejskiej z dnia (...) września 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zarzucając szereg naruszeń prawa i wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

W piśmie z dnia (...) lipca 2006 r. będącym odpowiedzią na skargę Rada Miejska wniosła o umorzenie postępowania administracyjnego podając, iż uwzględniła wszystkie zarzuty skarżącego, uchyliła zaskarżoną uchwałę oraz uchwaliła nowy regulamin w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z wytycznymi Wojewody. Do odpowiedzi na skargę Rada Miejska przedstawiła uchwałę z dnia (...) czerwca 2006 r. nr (...) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, która w § 51 uchyla zaskarżoną uchwałę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże Sąd - jak stanowi art. 60 ustawy wyżej cytowanej. Jednakże Sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie skarżący cofnął skargę, a Sąd badając dopuszczalność jej cofnięcia uznał, iż czynność ta nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego nieważnością a zaskarżona uchwała utraciła swoją moc wobec jej uchylenia uchwałą późniejszą w tej samej sprawie.

W związku z powyższym na zasadzie art. 161 ust. 1 pkt 1 należało orzec jak w sentencji.