Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 397/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy Wojewody w sprawie skargi na uchwałę NR (...) Rady Miejskiej z dnia (...) r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 maja 2006 r. Wojewoda złożył skargę na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) października 2005 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wojewoda pismem z dnia (...) lipca 2006 r.cofnął skargę z uwagi na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) czerwca 2006 r. stwierdzającą w § 40 utratę mocy zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 16 § 2 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z poz. zm.).