Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 31 lipca 2006 r.
II SA/Go 385/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy R.K. w sprawie skargi na orzeczenie nr (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) r. w przedmiocie kary dyscyplinarnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Orzeczeniem nr (...) Komendanta Powiatowego Policji z dnia (...) marca 2006 r. uznano obwinionego R.K. winnym czynu określonego w art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i wymierzono mu karę dyscyplinarną nagany. Orzeczenie to R.K. otrzymał 7 kwietnia 2006 r. natomiast ustanowiony w postępowaniu dyscyplinarnym przez wyżej wymienionego obrońca - 10 kwietnia 2006 r.

W dniu 14 kwietnia 2006 r. od orzeczenia złożone zostało odwołanie. W dniu (...) maja 2006 r. Komendant Wojewódzki Policji orzeczeniem Nr (...) utrzymał w mocy orzeczenie Komendanta Powiatowego Policji. Orzeczenie to zostało skarżącemu - R.K. jak i jego obrońcy doręczone 22 maja 2006 r. W orzeczeniu tym zawarte zostało prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu 22 czerwca 2006 r. (data nadania) skarżący na powyższe orzeczenie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przed merytorycznym badaniem i rozstrzygnięciem sprawy, Sąd zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zbadania warunków formalnych wniesionej skargi. Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) skargę do sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd zobowiązany jest uwzględnić upływ trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia z urzędu.

Na mocy art. 58 § 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Orzeczenie obrońca skarżącego (jak również skarżący) - otrzymał 22 maja 2006 r. zatem trzydziestodniowy termin do złożenia skargi upłynął z dniem 21 czerwca 2006 r. Jak wynika z koperty w której nadano skargę - skarżący skargę złożył w dniu 22 czerwca 2006 r., a więc w 31 dniu od doręczenia mu orzeczenia. W skardze skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia, nie wykazał również, iż bez własnej winy nie wniósł skargi w terminie. Jednocześnie wskazać należy, że 21 czerwca 2006 r. nie przypadł na sobotę ani nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Z tego też względu mając na uwadze treść art. 16 § 2 oraz art. 58 § 1 pkt 2 i art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak na wstępie.