Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 384/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.J. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

B.J. wniósł skargę na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) maja 2006 r. nr (...). W skardze skarżący domaga się uchylenia zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego go orzeczenia Komendanta Powiatowego Policji z dnia (...) marca 2006 r. nr (...).

Zaskarżone orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) maja 2006 r. zostało skarżącemu doręczone w dniu 22 maja 2006 r. Skargę do Sądu na powyższe orzeczenie skarżący złożył w dniu 22 czerwca 2006 r. (data stempla pocztowego na kopercie).

Skarga w niniejszej sprawie podlega odrzuceniu, albowiem wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej - p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji, które zostało przez skarżącego zaskarżone, doręczono skarżącemu w dniu 22 maja 2006 r. A zatem w niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 21 czerwca 2006 r., skarga natomiast została wniesiona w dniu 22 czerwca 2006 r. Skarga wniesiona została po upływie terminu przewidzianego do wniesienia skargi.

Wnosząc skargę z uchybieniem terminu, skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności prawnej.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.