Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 380/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy M.B., K.G., M.H. wspólników spółki cywilnej PHU "T" w sprawie skargi na chwałę nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - M.B., K.G., M.H. wspólnicy spółki cywilnej PHU "T" - złożyli skargę na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr (...) Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy. Skarżący wskazali, że zaskarżona uchwała jest pozbawiona jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego, gdyż skarżący spełniają wszelkie wymogi formalne, aby w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, kupić w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy, a której są wieczystymi użytkownikami. Z tego też względu zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie prawa i wniesiono o jej uchylenie.

Skarżący zostali wezwani do podania czy przed wniesieniem do Sądu skargi na przedmiotową uchwałę - wystosowali do organu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W dniu 9 sierpnia 2006 r. do Sądu wpłynęło pismo z dnia (...) sierpnia 2006 r. z treści którego wynika, że skarżący wystąpili pisemnie w dniu (...) marca 2006 r. do Rady Miasta ze skargą na działania Burmistrza Miasta w przedmiocie niewykonania Uchwały Nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) grudnia 2002 r. (...). Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia (...) maja 2006 r. skargę na działalność Burmistrza uznał za bezzasadną. Z tego też względu zdaniem skarżących spełniony został wymóg wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed skierowaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić. Sąd przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy zobowiązany jest m.in. do zbadania czy przed wniesieniem skargi na uchwałę organu gminy wyczerpany został tryb przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym.

Zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Z uwagi na powyższe skuteczność wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy, podjęte w sprawach z zakresu administracji publicznej, zależy od uprzedniego wyczerpania trybu wezwania właściwego organu gminy do usunięcia naruszenia prawa. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego organowi gminy do usunięcia naruszenia prawa albo w razie odmowy usunięcia naruszenia prawa, skarga może być skutecznie wniesiona do sądu administracyjnego. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być skierowane w każdym czasie byle zostało dokonane przed wniesieniem do sądu skargi oraz - co jest oczywiste - skierowane zostało po podjęciu uchwały.

W niniejszej sprawie skarżący wskazują, iż w odniesieniu do zaskarżonej uchwały wnieśli wezwanie w dniu (...) marca 2006 r. Zaskarżona uchwała wydana natomiast została w dniu (...) kwietnia 2006 r. Ze względu na powyższe nie można zgodzić się ze stwierdzeniem skarżących, że przed wniesieniem skargi na uchwałę wyczerpany został tryb przewidziany w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Nie można uznać za skuteczne wezwanie, które zostało złożone przed podjęciem zaskarżonej uchwały. Wezwanie z dnia (...) marca 2006 r. załączone do skargi wskazuje, iż dotyczy ono skargi na działanie Burmistrza Miasta w sprawie "blokowania możliwości uwłaszczenia". Ze złożonej skargi wynika bezspornie, iż dotyczy ona uchwały Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2006 r. Z uwagi na powyższe, Sąd ustalił, że skarżący nie wezwali do usunięcia naruszenia prawa w odniesieniu do zaskarżonej uchwały, a tym samym wniesienie skargi do Sądu jest co najmniej przedwczesne.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1-5 przepisu) jest niedopuszczalne. Niedopuszczalność ta zachodzi m.in. w sytuacji niewyczerpania środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 16 § 2 oraz art. 58 § 1 pkt 6 i art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak na wstępie.