Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 5 września 2006 r.
II SA/Go 378/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 5 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.W. na decyzję Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J.W. wniósł skargę na Uchwały Rady Miejskiej nr (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W skardze skarżący zarzuca, że przedmiotowa Uchwała Rady Miejskiej narusza interes prawny i przysługujące mu uprawnienia, wynikające z decyzji Prezydenta Miasta nr (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. w sprawie pozwolenia na inwestycję polegającą na budowie pawilonu handlowo-usługowo-biurowego na działce nr (...) przy ul. (...). Skarżący podniósł, iż skargę wniesiono po bezskutecznym wezwaniu organu gminy (pismem z dnia (...) marca 2006 r.) do usunięcia skutków naruszenia prawa. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności powyżej wymienionej uchwały, ewentualnie stwierdzenie, iż uchwała, o której mowa powyżej została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Rady Miejskiej - radca prawny I.S.- B. wniósł o odrzucenie skargi ewentualnie o oddalenie skargi w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 12 grudnia 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) stanowi, iż każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwaną p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Bezsporny jest fakt, iż skarżący złożył skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z pominięciem organu administracji publicznej.

Stosownie do treści art. 53 ustawy p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, bądź w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Pismem z dnia (...) marca 2006 r. skarżący wezwał Prezydenta Miasta do usunięcia naruszenia prawa.

Skarżący otrzymał odpowiedź Prezydenta Miasta na swoje wezwanie w dniu (...) kwietnia 2006 r. (dowód: potwierdzenie obioru pisma przez skarżącego k. 63 akt sądowych).

Skarga została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25 maja 2005 r. (dowód: prezentata k. 63 akt sądowych).

Termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 25 maja 2006 r.

Treść art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) stanowi, iż w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli została wniesiona w terminie (30 dniowym) określonym w art. 53 § 1 cytowanej ustawy, sąd administracyjny przekazuje organowi, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ze skutkiem określonym w art. 54 § 1 cytowanej ustawy (organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia). Przepis ten funkcjonował do dnia 31 grudnia 2005 r.

Wobec powyższego, gdyby skarżący złożył skargę do dnia 25 maja 2006 r. w organie administracji, którego uchwała podlega zaskarżeniu, skarga zostałaby wniesiona w terminie.

Skarga wpłynęła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w ostatnim dniu wymaganego terminu.

Sąd przesłał skargę niezwłocznie na adres organu w dniu 31 maja 2006 r. (dowód: książka nadawcza Wydz. II z dnia 31 maja 2006 r. poz. 48).

Według doktryny przez pojęcie "niezwłocznie" należy rozumieć "bez nieuzasadnionej zwłoki", czyli bez zbędnych czynności, przeszkód, ale z zachowaniem czynności przewidzianych przepisami. Przez analogię oznacza w krótkim czasie, którego ramy czasowe wyznaczają okoliczności konkretnego przypadku.

Organ administracji otrzymał skargę w dniu 2 czerwca 2006 r., zatem po upływie 30 dni od daty otrzymania pisma Prezydenta Miasta (dowód potwierdzenie odbioru skargi k. 69 akt sądowych).

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1-3, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie SN z 14 listopada 1973., II CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97). Niedopełnienie przez sąd lub organ obowiązku niezwłocznego przesłania skargi właściwemu organowi administracji publicznej uzasadniać powinno przywrócenie terminu do jej wniesienia (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 4 grudnia 1986 r., III AZP 12/86, "Problemy Praworządności" 1987, nr 8-9).

Skarżący ponosi ujemne skutki związane z niezachowaniem terminu procesowego do wniesienia skargi. Takie uzasadnienie wynika z cytowanego powyżej art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do treści art. 56 § 1 pkt 2 sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ponieważ skarżący składając skargę w ostatnim dniu terminu, nie wniósł skargi do właściwego organu administracji publicznej, co skutkowało przekroczeniem terminu do wniesienia skargi, dlatego postanowiono o odrzuceniu skargi.