Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 31 lipca 2006 r.
II SA/Go 377/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 lipca 2006 r. sprawy ze skargi M.T. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) r. Nr (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: (...) postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 lipca 2006 r. sprawy ze skargi M.T. na uchwałę Rady Miejskiej z (...) grudnia 2005 r. Nr (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: (...)

postanawia odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

M.T. zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej z (...) grudnia 2005 r. Nr (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: (...). Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności ww.ym. uchwały, ewentualnie w przypadku, gdy przepis szczególny wyłącza stwierdzenie nieważności uchwały stwierdzenie, że uchwała została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego narusza jej interes i uprawnienia wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Nr (...) z (...) stycznia 2004 r. w sprawie pozwolenia na inwestycję polegającą na budowie pawilonu handlowo-usługowo-biurowego na działce nr (...). Decyzja ta stała się

-

2 - sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dlatego też nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji. Skarżąca wskazała ponadto, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływa negatywnie na wartość nieruchomości, powodując jej obniżenie, albowiem nieruchomość ta w skutek uchwalenia planu straciła na swej pierwotnej atrakcyjności.

Miasto w odpowiedzi na skargę wniosło o odrzucenie skargi, albowiem skarga została złożona do sądu bez wyczerpania trybu uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia interesu lub uprawnienia skarżącej. W piśmie z (...) czerwca 2006 r. Miasto dodatkowo podniosło, że odrzucenie skargi uzasadnia także przekroczenie terminu przez skarżącą do wniesienia skargi do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Podstawową kwestią w niniejszej sprawie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zachodzą w niej przesłanki przewidziane w art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Warunkiem zaskarżenia uchwały podjętej przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej jest:

-

naruszenie podjętą uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia podmiotu wnoszącego skargę,

-

bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia tego interesu lub uprawnienia.

Z treści ustawy wynika, że oba warunki muszą być spełnione, by móc skutecznie wnieść skargę do sądu administracyjnego. Analiza akt postępowania administracyjnego prowadzi do wniosku, że nie został spełniony warunek bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia M.T. Skarżąca nie wykazała, by wystąpiła do Rady Miasta z wezwaniem do uchylenia zaskarżonej uchwały. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia musi być adresowane do organu, który zdaniem skarżącej naruszył ten interes prawny. Skoro skarżąca nie przedstawiła wymaganego prawem wezwania, to zachodzi przypadek niedopuszczalności skargi z innych przyczyn (art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skarga do sądu została bowiem wniesiona bez uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia naruszeń prawa. Wymogu bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszenia interesu

-

3 - prawnego lub uprawnienia nie spełnia pismo skarżącej z (...) marca 2006 r. skierowane do Prezydenta Miasta. Zostało ono bowiem skierowane nie do Rady Miejskiej, która posiada wyłączne kompetencje do uchylania podejmowanych uchwał. Ponadto skarżąca w piśmie tym nie wezwała do usunięcia naruszenia jej interesu lub uprawnienia, lecz jedynie zwróciła się o podjęcie działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zmiany te miały by umożliwić realizację na działce skarżącej (objętej uchwalonym planem) pawilonu handlowo-usługowo-biurowego. Skarżąca wskazała ponadto, że brak realizacji inwestycji spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania lub wykupu przez Gminę gruntu.

Mając na uwadze powyższe rozważania orzeczono jak w sentencji.