Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 375/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.M. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie prawa do zasiłku przedemerytalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...) starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Delegatury, działając z upoważnienia Wojewody, na podstawie przepisów art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 150a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z art. 37j ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.), po rozpatrzeniu i uwzględnieniu w całości skargi R.M. uchylił decyzję Starosty Powiatu z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) o odmowie przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz utrzymującą ją w mocy decyzję własną nr (...) z dnia (...) lutego 2006 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Pismem datowanym na dzień (...) kwietnia 2006 r. (data nadania potwierdzona stemplem poczty - 29 maja 2006 r.) R.M. złożył bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na powyższą decyzję, żądając jej uchylenia. Skarżący wskazał, że pracował w warunkach szczególnych jako ładowacz, co potwierdzić mogą świadkowie oraz zaświadczenie o pracy w godzinach nocnych.

Odpowiadając na skargę, po jej przekazaniu przez Sąd, Wojewoda wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:

Sąd z urzędu zobligowany jest do badania wymogów formalnych skargi oraz jej dopuszczalności, zarówno z przyczyn podmiotowych, jak i przedmiotowych. Ocenie tej podlega między innymi fakt wniesienia skargi w określonym ustawowo terminie, przy czym w myśl art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Ubocznie należy wskazać, że przepis przejściowy art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo ustroju sadów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) stanowił, iż w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. 1 stycznia 2004 r.), skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wniesiona została w terminie określonym w art. 53 § 1, sąd administracyjny przekazuje organowi, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ze skutkiem określonym w art. 54 § 1 p.p.s.a. Oznacza to, iż ustawodawca przewidział dwuletni okres dostosowawczy umożliwiający traktowanie skargi wniesionej wadliwie bezpośrednio do sądu, wbrew normie art. 54 § 1, jako wniesionej prawidłowo tzn. za pośrednictwem organu administracji publicznej.

Skierowanie zatem, po dniu 1 stycznia 2006 r., skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, nie wypełnia dyspozycji powyższej normy prawnej i nie może być traktowane jako skuteczne zainicjowanie postępowania sądowoadministracyjnego. Dopiero z dniem rzeczywistego skierowania skargi do organu (bezpośrednio lub w innej przewidzianej prawem formie np. nadania przez pocztę na jego adres), następują skutki związane z jej wniesieniem. Z tej przyczyny, badając czy skarga została wniesiona za pośrednictwem poczty w terminie przepisanym, należy uwzględnić datę nadania skargi pod adresem organu, którego działalności dotyczy skarga, a nie sądu administracyjnego.

Na podstawie analizy akt sprawy Sąd ustalił, że zaskarżoną decyzję z dnia (...) kwietnia 2006 r. doręczono skarżącemu w dniu 2 maja 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zgodnie z powyższym, termin do zaskarżenia przedmiotowej decyzji do sądu administracyjnego upłynął dla R.M. z dniem (...) czerwca 2006 r. Skarżący skierował skargę nieprawidłowo bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem poczty, w dniu 29 maja 2006 r. (data stempla pocztowego na kopercie). Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 31 maja, po czym w związku z treścią art. 54 § 1 p.p.s.a., w dniu 2 czerwca 2006 r., została niezwłocznie skierowana do Wojewody, którego działalność stanowiła jej przedmiot.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, iż skarga R.M. została skierowana prawidłowo do organu, którego pośrednictwo w jej wniesieniu obligatoryjnie zastrzegł ustawodawca, z jednodniowym uchybieniem trzydziestodniowego terminu ustawowego. Nie ma przy tym znaczenia, że skarżący w otwartym terminie złożył skargę w Sądzie, gdyż dla skuteczności jej złożenia decyduje data przekazania jej właściwemu w sprawie organowi administracji publicznej. Skoro, na skutek błędu strony - prawidłowo pouczonej w decyzji o trybie i sposobie jej zaskarżenia, nastąpiło to po terminie, skarga jest spóźniona.

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 86 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, może wnioskować o jego przywrócenie. Należycie uzasadniony wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przy czym, w myśl art. 87 § 3 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Jednocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynność, której nie dokonała w terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę R.M. należało odrzucić jako wniesioną z uchybieniem terminu.