Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 12 lipca 2006 r.
II SA/Go 374/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz, Protokolant aplikant radcowski Szymon Zioło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.L. i T.L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) maja 2006 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego sprostowało z urzędu błąd pisarski w postanowieniu wydanym w dniu (...) kwietnia 2006 r. nr (...) w ten sposób, iż na stronie 4 uzasadnienia postanowienia w wierszu czwartym od góry zamiast "art. 18 Konstytucji RP" winno być "art. 78 Konstytucji RP".

Na powyższe postanowienie E. i T.L. wnieśli do tutejszego Sądu pismo datowane na (...) maja 2006 r. zatytułowane "zażalenie", które należy potraktować jako skargę, gdyż ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie przewiduje możliwości wniesienia środka odwoławczego w postaci zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym. Środkiem prawnym służącym realizacji zasady kontroli nad działalnością administracji publicznej jest skarga.

W swojej skardze skarżący wnieśli o rozpoznanie zażalenia (skargi) łącznie ze skargą na postanowienie z dnia (...) kwietnia 2006 r. oraz o uchylenie zaskarżonego postanowienia zarzucając, iż przytoczenie przez organ II. instancji art. 18 Konstytucji nie jest błędem pisarskim, ale wynikiem nie ustosunkowania się przez organ do zarzutów zgłaszanych przez strony.

W dniu (...) lipca 2006 r. do tutejszego Sądu wpłynęła odpowiedź organu II. instancji na skargę E. i T.L. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o odrzucenie skargi. W swoim piśmie organ II. instancji podnosi, iż błąd polegający na mylnym powołaniu się w treści uzasadnienia postanowienia z dnia (...) kwietnia 2006 r. stanowi pomyłkę pisarską, a ponadto, iż strony wniosły skargę nie wyczerpując uprzednio trybu odwoławczego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Organ II. instancji podniósł, iż zaskarżone postanowienie zawierało pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich". W przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona przez strony, a więc warunkiem koniecznym dla jej rozpoznania jest wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego "Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji". W przedmiotowej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie, a nie decyzję, jednakże zastosowanie powyższego przepisu ma miejsce w wyniku odesłania zawartego w art. 144 k.p.a. w związku z art. 113 § 3 k.p.a. Wobec powyższego organ II. instancji w postanowieniu z dnia 18 maja 2006 r. pouczył strony o możliwości wniesienia środka odwoławczego w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skoro strony postępowania nie skorzystały z przysługujących im środków zaskarżenia od postanowienia z dnia (...) maja 2006 r., w związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) należało orzec jak w sentencji.