Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 listopada 2006 r.
II SA/Go 372/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz.

Sędziowie WSA: Grażyna Staniszewska (spr.), Asesor Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2006 r. sprawy ze skargi P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

I.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia (...) r., nr (...),

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

Wnioskiem z dnia (...) grudnia 2005 r. P spółka z o.o. zwróciło się do Starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i ścieków z myjni samochodowej, z terenu Placówki Terenowej, do rowu melioracyjnego.

Decyzją z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) Starosta udzielił P pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu Placówki Terenowej położonej, do rowu melioracji szczegółowej-dz. (...) oraz odmówił wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu ścieków technologicznych pochodzących z mycia pojazdów. Decyzja oparta została na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14c, art. 37 pkt 2, art. 39 ust. 3b, art. 122 ust. 2 pkt 4, art. 125 pkt 3, art. 131, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019) - zwaną dalej ustawą, oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i § 11 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych (DZ.U. Nr 168 poz. 1763) - zwanym dalej rozporządzeniem, art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3 i art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Nr 62, poz. 627) oraz art. 104 k.p.a.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji, powołując się na treść § 11 ust. 1 pkt c rozporządzenia, stwierdził że do ziemi mogą być wprowadzane ścieki biologicznie rozkładalne, o ile spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Wprowadzanie do ziemi ścieków przemysłowych, które nie są biologicznie rozkładalne byłoby niezgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu. Dalej organ wywodził, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy Str.1.

zabrania się wprowadzania do ziemi ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli jest to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3, czyli w wymienionym na wstępie rozporządzeniu. Wskazując na treść załącznika nr 11 rozporządzenia, organ stwierdził, że do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które należy eliminować ustawodawca zaliczył trwałe oleje mineralne oraz węglowodory ropopochodne, które to substancje występują w ściekach z mycia pojazdów. Organ jednocześnie zaznaczył, że również wody opadowe z terenów baz transportowych zawierają wymienione powyżej substancje szkodliwe, lecz - według twierdzeń organu - rozporządzenie dopuszcza ich wprowadzenie do ziemi po oczyszczeniu. W konkluzji decyzji, organ I instancji stwierdził, że powyższe względy zadecydowały o odmowie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu ścieków z mycia pojazdów.

Od powyższej decyzji organu I instancji P, reprezentowane przez adwokata S.Ż., wniosło odwołanie.

W odwołaniu pełnomocnik strony zarzucił, że decyzja organu I instancji wydana została z naruszeniem przepisów art. 7 k.p.a. w związku z art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy Prawo wodne i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i wydanie pozwolenia wodnopranwnego na wprowadzanie do rowu ścieków pochodzących z mycia pojazdów.

W uzasadnieniu odwołania pełnomocnik strony zarzucił, że odmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie ścieków pochodzących z mycia pojazdów jest niezrozumiała w sytuacji, gdy z terenu zajezdni odprowadzane są ścieki opadowe o takim samym składzie zanieczyszczeń. Wskazując na treść sporządzonego w sprawie operatu wodnoprawnego, pełnomocnik stwierdził, że badaniem objęto ścieki pochodzące z terenu zajezdni, które obejmują wody opadowe i pochodzące z mycia pojazdów, a wyniki przeprowadzonych badań świadczą, o tym że ścieki Str.2.

akt II SA/Go 372/06 odpowiadają warunkom określonym w art. 41 ustawy. Pełnomocnik stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do różnicowania ścieków ze względu na źródło ich pochodzenia.

Decyzją z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) Wojewoda utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy w całości podzielił stanowisko i argumentację organu I instancji zawarte w zaskarżonej decyzji.

P sp. z o.o., reprezentowane przez adwokata S.Ż., wniosło skargę na decyzję organu II instancji.

Pełnomocnik skarżącej zarzucił w skardze, że decyzja Wojewody narusza art. 7 k.p.a. oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz w związku z przepisami wymienionego na wstępie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. i w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez błędną wykładnię i zastosowanie wskazanych przepisów prawa. Nadto - pełnomocnik zarzucił, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.

Podnosząc wskazane powyżej zarzuty, skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącej przytoczył argumentację - tak jak w odwołaniu od decyzji organu I instancji.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji oraz wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga okazała się zasadna.

Zgodnie z treścią art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 ustawy, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - jako szczególne korzystanie z wód - wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W art. 9 w punktach od 14 do 17

Str.3 akt II SA/Go 372/06 ustawy, ustawodawca zdefiniował pojęcia: ścieki, ścieki bytowe, ścieki komunalne i ścieki przemysłowe.

W myśl przyjętych w ustawie definicji wody opadowe i oraz wody pochodzące z mycia pojazdów są ściekami, a zatem do ich wprowadzenia do wód lub do ziemi jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Aby ścieki mogły zostać wprowadzane do ziemi lub do wód powinny być spełnione określone warunki.

Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 i3 ustawy Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. z 2004 r. Nr 168 poz. 1763). W § 6 rozporządzenia określone zostały warunki jakie powinny spełniać ścieki przemysłowe, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne i inne ścieki niż ścieki przemysłowe i biologicznie rozkładalne przy wprowadzeniu ich do wód. Według przyjętego w § 6 rozporządzenia podziału, ścieki opadowe i ścieki pochodzące z mycia pojazdów nie są ściekami przemysłowymi, a zatem należy je zaliczyć do innych ścieków. Stosownie do treści § 6 ust. 3 rozporządzenia ścieki inne niż ścieki przemysłowe i ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli I i dla pozostałych ścieków przemysłowych w tabeli II. A zatem w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejności organ winien zbadać, czy ścieki opadowe i ścieki pochodzące z mycia pojazdów, które nie są ściekami przemysłowymi i nie są ściekami przemysłowymi biologicznie rozkładalnymi, nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników określone w tabeli I i II załącznika nr 3.

Dalej należy wskazać na treść § 24 rozporządzenia, który odsyła do wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenia wód, które powinny być eliminowane (wykaz I), oraz substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powodujące zanieczyszczenie wód, które powinny być ograniczone (wykaz II), określonych w załączniku nr 11 do Str. 4.

akt II SA/Go 372/06 rozporządzenia. Przepis § 24 dotyczy wszystkich ścieków, niezależnie od ich rodzaju i pochodzenia, które są wprowadzane do wód. Ścieki wprowadzane do wód winny zatem spełniać również warunki określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

Okolicznością o zasadniczym znaczeniu w sprawie jest sposób pobierania próbek w celu określenia, czy ścieki spełniają określone w rozporządzeniu warunki, aby mogły być wprowadzane do wód. Zagadnienie to regulują przepisy § 7 do § 9 rozporządzenia. Zgodnie z § 7 ust. 1 pobór ścieków, o których mowa w § 6 ust. 1 - 3 (czyli - w tym - innych ścieków - przyp. autor), wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące w miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków. Dalsze przepisy szczegółowo regulują kwestie dotyczące sposobu pobierania próbek ścieków do badań.

Rozpatrując niniejszą sprawę, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa materialnego, czyli przepisów: od § 6 do § 9 rozporządzenia oraz przepisów postępowania, czyli art. 7, 77 i 80 k.p.a.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w rozporządzeniu zawarto odrębne uregulowania w zakresie ścieków, które mają być odprowadzane do wód i odrębne co do ścieków odprowadzanych do ziemi. Wniosek strony, jak również dołączony do niego operat wodnoprawny dotyczyły odprowadzania ścieków do wód. Tymczasem jak wynika z uzasadnienia decyzji I instancji, organ powołując się na treść § 11 rozpatrywał wniosek strony, jako dotyczący odprowadzania ścieków do ziemi. Dalej organ oparł swoje stanowisko na błędnym rozumowaniu, że ponieważ ścieki których odprowadzania dotyczył wniosek strony, nie są ściekami przemysłowymi biologicznie rozkładalnymi, dlatego nie mogą być odprowadzane - do ziemi. W dalszej części uzasadnienia zaskarżonej decyzji organ wywodził, że przedmiotowe ścieki-pochodzące z mycia pojazdów zawierają trwałe oleje mineralne i Str.5.

kt II SA/Go 372/06 węglowodory ropopochodne, które to substancje są wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia, dlatego też nie mogą być odprowadzane - do wód. Wprawdzie - jak stwierdził organ - wody opadowe z terenów baz transportowych, również zawierają wymienione substancje, jednak rozporządzenie dopuszcza ich wprowadzenie do ziemi po oczyszczeniu. Organ nie uzasadnił, na jakich podstawach oparł twierdzenie, że oczyszczeniu nie mogą podlegać inne ścieki (w tym przypadku - ścieki pochodzące z mycia pojazdów), lecz jedynie ścieki opadowe.

Jak wyżej wykazano, w § 6 rozporządzenia wymieniono trzy rodzaje ścieków, w tym - "inne ścieki". Dla określenia czy ścieki zaliczone do kategorii - "inne ścieki" mogą być wprowadzane do wód, stosuje się parametry określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, który określa najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych. W tym też znaczeniu "inne ścieki" są traktowane jak ścieki przemysłowe.

Jednakże, aby określić czy ścieki spełniają warunki do tego, aby mogły być wprowadzane do wód należy prawidłowo pobrać ich próbki, czyli w sposób określony w przepisach rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, że niniejsza sprawa dotyczy ścieków, wobec których wykazano dwa różne źródła ich pochodzenia, przy tym samym miejscu odprowadzenia do wody. A zatem odmawiając wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów należało pobrać próbki tych ścieków w miejscu dla nich reprezentatywnym. Tymczasem próbki ścieków pobrane zostały w rowie po separatorze, czyli w miejscu, gdzie ścieki z mycia pojazdów i wody opadowe uległy połączeniu, natomiast odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczyła ścieków pochodzących z mycia pojazdów.

Stanowisko organów administracyjnych obydwu instancji, wyrażone w zaskarżonych decyzjach, jest się błędne.

Stosując rozróżnienie ścieków ze względu na źródło ich pochodzenia należało przede wszystkim konkretnie wykazać, po zbadaniu ich odrębnie - w sposób Str.6.

akt II SA/Go 372/06 przewidziany w przepisach rozporządzenia, czy ścieki te - każde z osobna - spełniają warunki do wprowadzenia ich do wód. W obecnym stanie dowodowym sprawy brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód ścieków z mycia pojazdów, z akt sprawy nie wynika bowiem, aby ścieki o tym źródle pochodzenia nie spełniały warunków koniecznych do ich odprowadzenia. Wyniki przeprowadzonych badań dotyczą połączonych ścieków pochodzący z mycia pojazdów i ścieków stanowiących wody opadowe.

Z powyższych względów Sąd uznał, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji, wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy oraz z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, i dlatego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U.z 2002 r. nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) - skargę uwzględnił.

Na podstawie ar. 152 p.p.s.a. orzeczono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Str.7.