Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 października 2006 r.
II SA/Go 371/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 18 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J.K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 7 czerwca 2006 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z 21 sierpnia 2006 r. (Sygn. akt II SA/Go 371/06) odrzucił skargę J.K. z (...) czerwca 2006 r., albowiem skarżący w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi.

29 września 2006 r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącego z (...) września 2006 r. W piśmie tym określonym jako prośba skarżący wskazał:"Zwracam się z serdeczną prośbą o przywrócenie terminu i ponowne rozpatrzenie mojej skargi (w załączeniu). Prośbę uzasadniam tym, że wybyłem się w poszukiwaniu pracy (bez powodzenia), wręcz nie spodziewając się tak sprawnej pracy sądu, gdyż nie mam w tym względzie doświadczenia. Jeszcze raz proszę o ponowne rozpatrzenie mojej skargi". Do pisma z (...) września 2006 r. skarżący dołączył pismo z (...) września 2006 r. określone jako "skarga od decyzji Nr (...) z dnia (...)12.2005 r. o odmowie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego dla byłych pracowników PGR".

Treść pisma skarżącego z (...) września 2006 r. wskazuje, iż należy je zakwalifikować jako wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnia braków formalnych skargi z (...) czerwca 2006 r.

Pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu terminu / art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) /, zwanej dalej p.p.s.a. W piśmie o przywrócenie terminu strona zobowiązana jest uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 2 i § 4 p.p.s.a).

We wniosku o przywrócenie terminu skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazującej na brak winy w uchybieniu terminu. Przebywanie poza miejscem zamieszkania w celu poszukiwania pracy w okresie awizowania przesyłki Sądu zawierającej wezwanie do uzupełniania braków formalnych skargi nie uzasadnia przywrócenia uchybionego terminu. Skarżący wiedząc o tym, że skarga została przekazana do Sądu, opuszczając miejsce zamieszkania (w celu poszukiwania

-

2-

pracy) obowiązany był wyznaczyć adres do doręczeń. Należy zwrócić również uwagę na to, że skarżący wbrew treści art. 87 § 4 nie uzupełnił braków formalnych skargi o których mowa w postanowieniu Sądu z 21 sierpnia 2006 r. Przedstawił natomiast jako wykonanie tego obowiązku skargę na decyzję organu l instancji z dnia (...) grudnia 2005 r. która nie jest tożsama ze skargą z (...) czerwca 2006 r.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.