Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 371/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi J.K. z dnia 7 czerwca 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 21 sierpnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi J.K. z dnia 7 czerwca 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

W dniach 14 lipca 2006 r. i 24 lipca 2006 r. awizowano skarżącemu przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 7 czerwca 2006 r. przez: oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub czynności, określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Awizo zawierało zawiadomienie skarżącego, gdzie złożono adresowane do niego wezwanie Sądu. Doręczenie wezwania Sądu w drodze podwójnego zawiadamiania skarżącego o tym, gdzie złożono adresowane do niego wezwanie Sądu uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 7 dni od daty powtórnego awizowania. W niniejszej sprawie jest to dzień 31 lipca 2006 r. (27 lipca 2006 r. +7 dni). Skoro skarżący w wyznaczonym przez Sąd terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).