Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 365/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi M.G. na zawiadomienie Starosty Nr (...) z dnia (...) lutego 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi M.G. na zawiadomienie Starosty Nr (...) z (...) lutego 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi M.G. jest zawiadomienie Starosty z (...) lutego 2006 r. Nr (...). W zawiadomieniu tym-wydanym w trybie art. 238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego - Starosta uznał za bezzasadną skargę M.G. na działania pracowników Starostwa Powiatowego polegające na odmowie wydania wypisów oraz utrudnianie odzyskania nieruchomości.

Przepis art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne,

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

-

2 - 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu uznać należy, w postępowaniu skargowo-wnioskowym (a takim jest niniejsze postępowanie) brak jest podstaw prawnych do rozstrzygania skargi skierowanej do Starosty w formach przewidzianych w cyt. wyżej przepisie. Powyższe oznacza, że do skarg i wniosków składanych w postępowaniu skargowo-wnioskowym nie ma zastosowania sądowa kontrola administracji publicznej. Takie stanowisko jest już stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 1999 r. III SAB 7/99, ONSA 2001, nr 1 poz. 27, czy też postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 grudnia 2004 r. II SAB/Wa 193/04 - System Informacji Prawnej LEX 165916). Należy także wskazać, że w literaturze również wyrażany jest pogląd, że na zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie służy skarga do sądu administracyjnego. W szczególności podnosi się, że zawiadomienie nie jest innym niże decyzje i postanowienia aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Takie akty lub czynności: a) nie mają charakteru decyzji lub postanowienia, b) są podejmowane w sprawach indywidualnych, c) muszą mieć charakter publicznoprawny, d) dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisu prawa. Zawiadomienie z art. 238 nie posiada tej ostatniej cechy. Akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczyć bowiem muszą uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa, co

-

3 - oznacza, że musi istnieć ścisły i bezpośredni związek między działaniem (zaniechaniem określonego działania) organu administracji a możliwością realizacji uprawnienia (obowiązku) wynikającego z przepisu prawa przez podmiot niepowiązany organizacyjnie z organem wydającym dany akt lub podejmującym daną czynność (por. Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz, G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Zakamycze 2005, czy też Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz M. Jaśkowska, A Wróbel, Zakamycze 2005, wyd. II str. 1035)

Skarga podlega więc odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), gdyż wniesienie jej okazało się niedopuszczalne.

Niezależnie od powyższych okoliczności uzasadniających odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega również odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy, albowiem A.C. - wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedłożyła pełnomocnictwo z (...).12.1994 r. udzielone przez M.G. "w sprawie dochodzenia roszczeń o zwrot mojego gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami położonego w (...) we wszystkich instytucjach państwowych, samorządowych i Sądach". Pełnomocnictwo to nie dotyczy zatem niniejszej sprawy, której przedmiotem nie jest zwrot gospodarstwa rolnego a zawiadomienie w sprawie skargi na działania urzędników Starostwa Powiatowego.