Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 maja 2008 r.
II SA/Go 363/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia (...) roku, nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: zwrócić skarżącemu (...) kwotę 117 zł (sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu różnicy między kosztami należnymi w sprawie a kosztami uiszczonymi z tytułu wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 22 listopada 2006 r. oddalił skargę M.B. na decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2006 r. w przedmiocie wymeldowania.

Dnia 9 stycznia 2007 r. pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Wraz ze skargą kasacyjną wpłynął dowód uiszczenia w dniu 8 stycznia 2007 r., kwoty 117 złotych z tytułu opłaty od skargi kasacyjnej oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ponadto na rachunek bankowy Sądu uiszczono także kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej w dniu 9 stycznia 2007 r.

W dniu 13 lipca 2007 r. skarżący złożył wniosek o zwrot kwoty 100 złoty dwukrotnie uiszczonej w niniejszej sprawie.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt II OSK 389/07 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, iż wpis sądowy zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest opłatą sądową, pobieraną przy wszczęciu postępowania. Zgodnie z § 2 tegoż przepisu pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. W świetle art. 230 § 1 p.p.s.a. wpis sądowy stanowi swego rodzaju ekwiwalent za przeprowadzenie postępowania. Zasadą jest, że opłata ta nie podlega zwrotowi. Jeżeli jednak strona bez wezwania Sądu uiści opłatę sadowa w wysokości przewyższającej opłatę należną, jak w niniejsze sprawie to podstawą zwrotu kwoty przez skarżącego uiszczonej jest art. 225 p.p.s.a., zgodnie z którym różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W przedmiotowej sprawy wysokość należnego wpisu od skargi kasacyjnej wynosiła 100 zł, natomiast skarżący w związku z wniesieniem tego środka zaskarżenia uiścił opłatę w łącznej wysokości 217 zł. Nie ulega wątpliwości, iż skarżący dokonał wpłaty na rachunek tutejszego Sądu bez wezwania do jej uiszczenia a zatem zwrot kwoty nadpłaconej, winien nastąpić z urzędu "na jego koszt", zatem po potrąceniu przez księgowość sądu kosztów zwrotu opłaty.

Należy wskazać, iż skarżący domaga się zwrotu kwoty 100 zł, jednakże zwrotowi podlega w istocie kwota 117 zł, bowiem skarżący błędnie uiścił na rachunek bankowy sądu kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie adwokatowi pełnomocnictwa, którą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) należało uiścić na rzecz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. a nie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.