Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 1 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 358/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi A.D. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 1 sierpnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi A.D. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

postanawia odrzucić skargę UZASADNIENIE

17 lipca 2006 r. doręczono skarżącemu wezwanie do usunięcia (w terminie 7dni pod rygorem odrzucenia skargi), braków formalnych skargi z 25 maja 2006 r. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez:

-

wskazanie numeru i dokładnej daty zaskarżonego aktu Samorządowego Kolegium Odwoławczego (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności,

-

wskazanie, czy wniesiona skarga dotyczy również działań podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a jeżeli skarga dotyczy również działań podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-wskazanie numeru i dokładnej daty zaskarżonego aktu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności.

Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

-

2 - Z tego powodu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga podlega odrzuceniu.