Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2006 r.
II SA/Go 357/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na decyzję Burmistrz Miasta z dnia r. Nr w przedmiocie: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej postanawia - Odrzucono skargę

Uzasadnienie faktyczne

W.S. złożył skargę z dnia 6 grudnia 2004 r. w której wymienił m.in. że dotyczy ona wniosku z (...) grudnia 1997 r. o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Treść skargi wskazywała, iż przedmiotem jej jest bezczynność organu gminy w załatwieniu tego wniosku.

Skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Pełnomocnik skarżącego w piśmie skierowanym do Sądu z dnia (...) maja 2006 r. wskazał, iż przedmiotowa skarga z dnia (...).12.2004 r. nie dotyczy bezczynności Burmistrza Miasta, a obejmuje sprawę, która stanowiła przedmiot innego postępowania sądowoadministracyjnego. Ponadto Burmistrz przesłał do Sądu akta administracyjne z których wynika, że w związku ze zgłoszeniem podjęcia działalności gospodarczej z dnia (...) grudnia 1997 r., wydana została decyzja w dniu (...) stycznia 1998 r. w której odmówiono W.S. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie dokonanego zgłoszenia. Od decyzji tej skarżący złożył odwołanie, a następnie od decyzji wydanej przez Wojewodę z dnia (...) marca 1998 r. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu. Postępowanie prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowej sprawie pod sygn. akt II SA/Po 952/98 zostało w dniu 15 kwietnia 1999 r. zawieszone na wniosek skarżącego. Jednocześnie ustalono, że sprawa sygn. akt II SA/Po 952/98 ze skargi W.S. nie została zakończona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje: Skargę należało odrzucić. Na mocy art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) - dalej p.p.s.a.- sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została prawomocnie osądzona.

Pełnomocnik skarżącego sprecyzował skargę W.S. Sprawa która została wszczęta skargą z dnia (...) grudnia 2004 r., jest ponownym postępowaniem sądowoadministracyjnym dotyczącym decyzji Wojewody z dnia (...) marca 1998 r. Z uwagi iż sprawa w tym samym przedmiocie zawisła przed sądem administracyjnym (sygn. akt II SA/Po 952/98), skargę należało odrzucić.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 16 § 2, art. 58 § 1 pkt 4 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) należało orzec jak w sentencji.