Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506140

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II SA/Go 356/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt II SAB/Go 23/17 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) lutego 2017 r., na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), K.J. zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie zaświadczenia w sprawie pobieranego przez policjanta w stanie spoczynku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek pismem z dnia (...) lutego 2017 r. Naczelnik Wydziału Nieruchomości KWP wezwał K.J. do wyjaśnienia zakresu wnioskowanego zaświadczenia, wskazania danych osoby, której dotyczą informacje w formie zaświadczenia. Jednocześnie organ poinformował, że podstawą prawną naliczania i zarządzania do wypłaty równoważnika za brak lokalu funkcjonariuszom jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania, odmowy przyznawania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1130).

Pismem z dnia (...) lutego 2017 r. K.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na niezałatwienie w terminie podania z dnia (...) lutego 2017 r. o wydanie zaświadczenia w sprawie realizacji przez skarżony organ prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt II SAB/Go 23/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zobowiązał Komendanta Wojewódzkiego Policji do załatwienia wniosku skarżącego K.J. z dnia (...) lutego 2017 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż zarzut bezczynności organu w załatwieniu wniosku skarżącego okazał się zasadny. Organ nie wydał wnioskowanego zaświadczenia, jak również nie załatwił wniosku poprzez orzeczenie o odmowie jego wydania.

Komendant Wojewódzki Policji, uwzględniając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. określone w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r., uprawomocnionym w dniu 8 sierpnia 2017 r., wydał w dniu (...) lipca 2017 r. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia K.J. w sprawie pobieranego przez policjanta w stanie spoczynku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Pismem z dnia (...) października 2017 r. K.J. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II SAB/Go 23/17. Zdaniem skarżącego mimo upływu terminu określonego w wyroku, organ pozostaje w milczeniu i jakichkolwiek działań i czynności. Skarżący wniósł o wydanie zaświadczenia o treści ustalonej przez organ, niezwłocznie po doręczeniu organowi odpisu prawomocnego wyroku.

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Go 1100/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę K.J.

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że organ wykonał wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r., II SAB/Go 23/17. W konsekwencji Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do niewykonania wyroku w rozumieniu art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.).

Pismem z dnia (...) kwietnia 2018 r. K.J. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II SAB/Go 23/17. Skarżący wniósł o wymierzenie grzywny organowi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Oznacza to, że jeżeli ta sama sprawa jest w toku bądź została przez sąd już raz prawomocnie rozpoznana, to w sytuacji wniesienia skargi na to samo działanie czy akt organu (res iudicata), skarga ta podlega odrzuceniu. Warunkiem skutkującym zastosowaniem ww. przepisu jest zatem tożsamość wcześniej wszczętej sprawy sądowoadministracyjnej z tą, w której wniesiono podlegającą odrzuceniu skargę. O tożsamości spraw można mówić wówczas, gdy występuje między nimi tożsamość elementów podmiotowych i przedmiotowych. Tożsamość podmiotowa dotyczy podmiotu będącego adresatem praw lub obowiązków, zaś tożsamość przedmiotowa ma miejsce, gdy identyczna jest treść tych praw i obowiązków oraz ich podstawa prawna i faktyczna.

W przedmiotowej sprawie przedmiotem skargi K.J. jest niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II SAB/Go 23/17. Należy stwierdzić, że kwestia niewykonania tego wyroku przez ten sam organ była już przedmiotem orzekania przez tut. Sąd w sprawie sygn. akt II SA/Go 1100/17, w której, prawomocnym wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., oddalono skargę strony. Oznacza to, że w sprawie występuje przesłanka procesowa tj. powaga rzeczy osądzonej, która wyklucza możliwość wniesienia ponownego środka zaskarżenia w kwestii, która była już przedmiotem prawomocnego wyroku (zob. postanowienie NSA z dnia 7 lutego 2017 r., I OZ 1487/16, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.