Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 352/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

II SA/Go 352/06

Postanowienie Dnia 29 sierpnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:

Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M.

na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...)

w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

postanawia:

odrzucić skargę.

Str.1.

Uzasadnienie.

A.M. wniósł skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) maja 2006 r. nr (...), w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich.

Pismem z dnia (...) lipca 2006 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braku formalnego skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego, tj. uzasadnienie skargi. Jednocześnie pismem z dnia (...) lipca 2006 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz wezwanie do uiszczenia wpisu doręczone zostało skarżącemu w dniu 5 lipca 2006 r. (dowód: potwierdzenie odbioru). Pomimo upływu terminu brak formalny skargi nie został uzupełniony jak również wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270) - zwaną dalej p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Natomiast zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Str.2.

akt II SA/Go 352/06

Skarżący pomimo wezwania nie uzupełnił braku formalnego skargi, jak również nie uiścił wpisu sądowego, dlatego skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Str.3.